Voor de gebieden waar grondwater gewonnen wordt met het oog op de productie van drinkwater, voorziet de wetgever een bijzondere bescherming. Deze bescherming maakt het mogelijk dat de kwaliteit van het grondwater gewaarborgd is, waardoor de noodzakelijke waterbehandeling tot een aanvaardbaar minimum beperkt kan blijven. De 3 beschermingszones die in de wetgeving voorzien zijn, worden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Aanwijzingsbord beschermingszoneOnder waterwingebied wordt verstaan: de zone met de gebouwen en installaties, bestemd voor het winnen en het verzamelen van grondwater.

De 3 beschermingszones die rond het waterwingebied worden afgebakend, zijn:

 • Zone I: de zone rondom het waterwingebied waarin het water
  binnen een tijdsbestek van 24 uur de waterwinningszone kan bereiken.
  Deze zone wordt daarom ook wel de 24 urenzone genoemd.
   
 • Zone II: de zone vanwaar het water de putten van het waterwingebied kan bereiken in minder dan 60 dagen (maximum 300 meter).
  Deze zone wordt ook wel de bacteriologische zone genoemd.
   
 • Zone III: het voedingsgebied van de grondwaterwinning (maximum 2 km).
  Deze zone wordt ook wel de chemische zone genoemd.
   

Het waterwingebied en het gebied dat zone I omvat zijn steeds eigendom van De Watergroep.

De handelingen en activiteiten die binnen de beschermingszones toegelaten zijn, zijn opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985. Ook in de milieuwetgeving VLAREM en VLAREBO en in het Mestdecreet zijn bepalingen opgenomen over wat kan en wat niet kan binnen de afgebakende beschermingszones. Uiteraard gelden in zone II, die dichter bij de eigenlijke winning gelegen is, strengere maatregelen dan in zone III.

Door de aanduiding van de beschermde waterwingebieden bestaan twee verschillende aanwijzingsborden. Het blauwe bord met watergolven en met de vermelding "beschermingszone drinkwater" geeft aan dat men de beschermingszone binnenrijdt of betreedt. Hetzelfde bord met een rode diagonale streep geeft aan dat men de afgebakende zone opnieuw verlaat.

De Watergroep voegt aan het bord een onderbord toe met het telefoonnummer waar eventuele verontreinigingen gemeld kunnen worden.

De borden worden geplaatst aan de buitenste grens van de beschermde waterwinning.