Waterbedrijven in Vlaanderen mogen hun tarieven voor drinkwater niet zomaar aanpassen maar leggen telkens een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator (de Vlaamse Milieumaatschappij), hun klanten en vennoten. In 2024 dienen we bij De Watergroep een nieuw tariefplan in, voor de periode 2025-2030. 

 

Consultatiefase

We geven jou als klant graag inzicht en inspraak in het tariefplan. Via deze pagina kun je van 8 juli tot en met 8 augustus 2024 het tariefplan voor 2025-2030 bekijken. Zo krijg je als klant een duidelijk beeld van de verwachte evolutie van de drinkwaterprijs in 2025-2030. Via het online vragenformulier kan je ook vragen stellen of opmerkingen formuleren.

 

Tariefplan 

Opgelet: het tariefplan behandelt enkel de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Via jouw waterfactuur betaal je ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. Die kosten maken geen deel uit van het tariefplan van De Watergroep.

Op deze pagina:

 

Hoe wordt het tarief bepaald?

Bij het opstellen van een tariefplan baseerden we ons op alle elementen die de prijs van drinkwater beïnvloeden: economische vooruitzichten, demografische ontwikkelingen, verwachtingen rond het verbruikspatroon, onze investeringsplannen, energieprijzen … 

In de consultatiedocumenten vind je de volledige onderbouwing voor het tariefplan 2025-2030. Hierbij alvast een korte samenvatting.

We zochten naar een evenwicht tussen een vermindering van uitgaven en kosten enerzijds en een verhoging van onze inkomsten (een beperkte tariefverhoging) anderzijds om de strategische doelstellingen van De Watergroep te kunnen blijven realiseren. De belangrijkste strategische doelstellingen voor De Watergroep blijven:

 • de klantentevredenheid verhogen
 • een duurzame, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle watervoorziening aanbieden waar waterleveringszekerheid voorop staat
 • de strijd tegen het lekverlies voeren
 • digitale watermeters uitrollen
 • financieel gezond zijn (schuldgraad onder controle houden).
   

1. Investeringen doelgericht uitvoeren

De Watergroep staat voor uitdagingen die cruciaal zijn voor haar bedrijfsvoering. Dit gaat van bronbescherming, renovatie van waterwinningen, tot het verzekeren van de productie en levering van water door het uitbreiden van de (piek)productiecapaciteit en het inzetten op alternatieve bronnen zoals hemelwater en gezuiverd afvalwater. Deze investeringen zijn nodig om onze watervoorziening klimaatbestendig te maken en ook ‘morgen’ de kwaliteit en de kwantiteit van het water te kunnen blijven garanderen. De Watergroep blijft ook investeren in centrale deelontharding van het drinkwater (zachter water). Op het vlak waterleidingen, waterproductie en de uitrol van digitale watermeters, kiezen we er in 2025-2030 bewust voor om deze investeringen meer in de tijd te spreiden. Dit is mogelijk dankzij een verbeterd assetmanagement zonder in te boeten op kwaliteit en met de garantie van waterleveringszekerheid. 

Grafiek investeringsuitgaven 2024-2030

2. Efficiëntiewinsten en besparingen realiseren

We hebben de volgende efficiëntiewinsten verwerkt in het tariefplan voor 2025-2030:

 • Waterunie: De samenwerking tussen waterbedrijven Farys en De Watergroep zal op termijn synergie opleveren bij de investeringsuitgaven. Een concreet voorbeeld zien we al bij de renovatie van waterspaarbekken 1 in Kluizen (besparing van 5 miljoen euro) en de aankoop van licenties voor een nieuw gemeenschappelijk SCADA-platform.
 • Patrimoniumplan: Door het aantal gebouwen te verminderen en gericht te investeren in nieuwe en bestaande sites kunnen we besparingen realiseren op het vlak van energieverbruik en facilitaire kosten.
 • Personeelsplan: Door investeringen in procesverbetering en ICT kunnen we het personeelsaantal laten dalen. De geplande personeelsafbouw zullen we over een langere tijd spreiden omwille van extra uitdagingen en noden (verdere digitalisering, cybersecurity, uitrol digitale watermeter, opvolging nieuwe waterkwaliteitsparameters ...). Er gebeurde wel al een heroriëntatie van eigen medewerkers, met besparing op consultancy als gevolg. 
 • Digitale watermeters: Voor de uitrol van de digitale watermeter hebben we een samenwerking opgezet met Farys, Pidpa en Fluvius, wat operationele efficiëntieverhoging en een financiële efficiëntiewinst als gevolg. Het zwaartepunt van de baten van deze uitrol ligt wel pas na 2030, wanneer het grootste deel van de digitale watermeters geïnstalleerd is.
 • Strijd tegen lekverlies: Door te investeren in de strijd tegen lekverlies verminderen we niet enkel onze operationele kosten maar boeken we bovendien milieuwinsten.
 • Energieneutraliteit: De Watergroep zet sterk in op de reductie van haar CO2-uitstoot (bij productie en transport van drinkwater) en we willen op onze sites evenveel groene energie produceren als we verbruiken via fotovoltaïsche zonnepanelenparken (PV-parken) en windturbines.

Naast deze efficiëntiewinsten hebben we ook al enkele grote interne besparingen gerealiseerd: van elektronische bewaking in plaats van fysieke bewakers, een actieplan om het elektriciteitsverbruik met 3% te verminderen, geen managementtoelages en collectieve variabele verloning in 2024, tot het terugdringen van stijgende ICT-kosten, heroriëntering van medewerkers, niet invullen van 2 managementfuncties na uitdiensttreding ...
 

3. Druk op inkomsten door volumedaling verkoop

We zien het drinkwaterverbruik jaar na jaar dalen. Minder waterverbruik staat gelijk aan minder inkomsten, en dat terwijl we het belangrijk vinden de investeringen in een klimaatrobuuste watervoorziening op een hoog niveau aan te houden. In het vorige tariefplan werd de dalende verkoop niet opgenomen (de daling in inkomsten en omzet ook niet). In dit tariefplan houden we wel rekening met het dalende waterverbruik. We nemen deze keer een jaarlijkse volumedaling van 0,25% mee in de berekeningen.

 

Welk tarief wordt er voorgesteld voor 2025-2030?

De economische uitdagingen en strategische bedrijfsdoelstellingen zetten ons bedrijf voor enkele belangrijke keuzes. Toch hebben we onze prijsstijging zo beperkt mogelijk gehouden. Om de factuur te drukken, hebben we belangrijke besparingen opgenomen (zie boven bij ‘Hoe wordt het tarief bepaald?’) en de prijswijziging in de tijd (over 6 jaar) gespreid. Op deze manier bereiken we een evenwicht tussen waterleveringszekerheid, een kwaliteitsvolle dienstverlening en een betaalbare waterfactuur.
 

Wat wil dat zeggen voor jouw factuur? 

Het algemene tariefpad vind je hieronder:

Grafiek tariefpad

Het tariefpad is een deling van de noodzakelijke opbrengsten door een prognose van het aantal kubieke meter drinkwater die dat jaar verkocht zullen worden. De berekening van het tariefpad omvat enkel een simulatie van de drinkwatercomponent om jou als klant inzicht te geven in de evolutie van de prijs van drinkwater. Hou er rekening mee dat de integrale waterfactuur uit 3 componenten bestaat, waarvan de gemeentelijke bijdrage voor afvoer en de bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering niet vervat zijn in het tarief dat berekend wordt in dit tariefpad. Elementen zoals bedragen voor de vaste vergoeding, de korting per gedomicilieerde en de opsplitsing tussen basis- en comforttarief werden vastgelegd door de Vlaamse overheid (tariefstructuur) en vormen ook geen onderdeel van dit tariefplan. Lees meer over de samenstelling van jouw factuur.

Volgens het tariefpad zal een klant in 2025 voor het basistarief 2,6437 euro per 1.000 liter drinkwater betalen, in vergelijking met 2,3628 euro in 2024. Voor een gezin met 3 personen en een gemiddeld jaarlijks waterverbruik van 85.000 liter schat De Watergroep de gemiddelde prijsstijging in 2025 in totaal op 2,1 euro per maand. Voor een alleenwonende komt er 0,90 euro per maand bij. We hebben voor een aantal ‘typeabonnees’ een berekening gemaakt om het effect te verduidelijken over de jaren heen (enkel voor het drinkwatergedeelte). Die berekening kan je via dit document bekijken (PDF).

Het geheel vertaalt zich in de volgende maximumtarieven:

Tabel maximumtarieven

 

Waar vind ik alle consultatiedocumenten terug en hoe interpreteer ik deze informatie?

Om jou wegwijs te maken in het nieuwe tariefplan stellen we een toelichtende nota en een gegevensbestand beschikbaar (consultatiedocumenten).

 • In de toelichtende nota vind je onder andere een bedrijfsvoorstelling, een overzicht van onze wateractiviteiten en activa, een voorstelling van onze strategie en prestaties (inclusief de grootste uitdagingen, strategische doelstellingen en het volledige investeringsprogramma voor 2025 - 2030), de evolutie van onze (personeel)kosten, opbrengst, omzet en facturatie én een overzicht van de gerealiseerde en geplande besparingen en efficiëntiewinsten.
 • Via het gegevensbestand kun je de cijfermatige uitwerking van het tariefplan bekijken. Bepaalde onderdelen van dit document werden onzichtbaar gemaakt. Omdat we als openbaar drinkwaterbedrijf heel wat wettelijke verplichtingen hebben (waaronder de regelgeving bij overheidsopdrachten) dekken we bij toekomstige investeringen bepaalde informatie af zodat potentiële dienstverleners geen informatie hebben die hen kan toelaten hogere offertes te bezorgen dan wat marktconform is. Zo vermijden we onredelijke prijsstijgingen in de toekomst. De wettelijke basis voor deze niet-openbaarmaking ligt in artikel II.35 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Beroep tegen deze niet-openbaarmaking kun je indienen via e-mail: [email protected]. We engageren ons om elk beroep zorgvuldig te overwegen en te beantwoorden.

De consultatiedocumenten (de toelichtende nota, het gegevensbestand en de PDF-versie van deze webpagina) kan je downloaden nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld.

 

Hoe stel ik een vraag of geef ik een opmerking over dit tariefplan?

Via het online vragenformulier kan je tot en met 8 augustus 2024 een vraag of opmerking formuleren over het tariefplan 2025-2030. Alle vragen worden behandeld en tijdens of kort na de consultatiefase beantwoord.

 

Volgende stappen

De publieke consultatiefase loopt van 8 juli tot 8 augustus 2024. Daarna verwerken we alle resultaten en maken we het consultatieverslag op, dat je ook op deze website zal kunnen raadplegen. In augustus 2024 leggen we het geheel voor aan onze vennoten en onze raad van bestuur. Als zij dit goedkeuren, dienen we het tariefplan daarna officieel in bij de WaterRegulator. Uiterlijk eind december 2024 publiceren we de nieuwe tarieven op deze website.