Leidingwater is gezond

Het centraal laboratorium van De Watergroep waakt zorgvuldig over de kwaliteit van het kraantjeswater. Het beschikt hiervoor over officiële kwalificaties zoals een VLAREL-erkenning (Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) verleend door de Vlaamse overheid en over een accreditatie verleend door het federale controle-organisme BELAC (de Belgische accreditatie-instelling). Het laboratorium voert hierdoor in alle onafhankelijkheid en objectiviteit analyses uit met de meest recente en zeer gevoelige meetapparatuur.

De drinkwatercontroles beperken zich niet alleen tot de microbiologische en scheikundige analyses van monsters die willekeurig bij klanten thuis aan de keukenkraan werden genomen, maar omvatten ook de regelmatige controles van het drinkwater ter hoogte van de verschillende waterproductiecentra, watertorens en reservoirs. We nemen stalen van het grond- en oppervlaktewater om mogelijke vervuiling ‘voor’ te zijn en op tijd te kunnen ingrijpen. Er bestaat bijvoorbeeld een opvolgingstraject waarbij we stalen van oppervlaktewater nemen voor dit naar onze spaarbekkens gaat. 

De resultaten van deze analyses worden gerapporteerd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Slechts heel uitzonderlijk voldoet een drinkwaterstaal niet aan de wettelijke normen en moeten er bijkomende maatregelen worden genomen. Dergelijke situaties zijn in tijd en ruimte zeer zeldzaam. Bij vaststelling van overschrijding van normen of streefwaarden wordt dit gemeld aan de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarbij een zorgvuldige afweging gebeurt naar te nemen acties en eventuele informatie naar de bevolking. Ook waar er geen onmiddellijke bezorgdheid naar volksgezondheid is en het drinkwater dus veilig kan gedronken worden, wil De Watergroep transparant inzage geven in tijdelijke overschrijdingen van normen. Dit in overeenstemming met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en het Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie van 20 januari 2023.

Raadpleeg actieve en recente kwaliteitsmeldingen (PDF).

Daarnaast wordt ook de goede werking van de waterbehandelingsprocessen zeer nauw opgevolgd en worden ad hoc monsters genomen op plaatsen waar aan het leidingnet wordt gewerkt. De resultaten van deze analyses worden gerapporteerd aan de technische diensten die desgevallend de nodige aanpassingen uitvoeren.

Externe websites