Naast de drinkwatervoorziening, staan de Vlaamse drinkwaterbedrijven ook in voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater. Deze verplichting geldt ook voor klanten met een eigen waterwinning. Hiervoor rekent De Watergroep een gemeentelijke saneringsvergoeding aan.
 

Verhuis je en is er een eigen waterwinning? Vergeet ook hiervoor de verhuizing niet te regelen!

Vul het overnamedocument in (PDF) en bezorg dit terug via dit online formulier.
 

Afvalwater zuiveren ook voor eigen waterwinners

Indien een klant voor zijn waterverbruik (deels) een beroep doet op een eigen waterwinning, dan wordt zijn water uiteindelijk ook als afvalwater geloosd via het stelsel gebruikt voor de sanering van het water. Hiervoor rekent De Watergroep in opdracht van de gemeente of de rioleringsintercommunale een kost door aan de klant. Via deze saneringsvergoeding draagt de klant zo zijn steentje bij aan de kosten van de inzameling en zuivering van dit afvalwater. Afhankelijk van de concrete situatie zijn er verschillende mogelijkheden.
 

Je bent een particulier en verbruikt enkel water uit een eigen waterwinning

 • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rekent een bovengemeentelijke heffing aan op basis van een forfaitair waterverbruik per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • Het waterbedrijf rekent een gemeentelijke saneringsvergoeding aan. Dit is een forfaitair bedrag op basis van 30 m³ per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • De wettelijke basis vind je terug in de Wet op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging (datum 26/03/1971), Art. 35 quater §1.2°.

Je bent een particulier en hebt een drinkwateraansluiting én verbruik uit een eigen waterwinning

 • Op het verbruikte drinkwater worden een gemeentelijke en een bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend. Deze worden verrekend op de waterfactuur van het waterbedrijf.
 • VMM rekent voor het verbruik uit de eigen waterwinning een bovengemeentelijke heffing aan op basis van een forfaitair waterverbruik per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • Het waterbedrijf rekent voor het verbruik uit de eigen waterwinning ook een gemeentelijke saneringsvergoeding aan: een forfaitair bedrag op basis van 10 m³ per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • De wettelijke basis vind je terug in de Wet op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging (datum 26/03/1971), Art. 35 quater §1.3°.

Je bent een bedrijf (KMO, zelfstandige ...) maar niet aangifteplichtig bij VMM

 • Er wordt een bovengemeentelijke heffing aangerekend op basis van een forfaitair waterverbruik van 500 m³ op jaarbasis.
 • Ook voor de gemeentelijke saneringsvergoeding stelt de watermaatschappij een factuur op, op basis van 500 m³ verbruik.

Je bent een bedrijf met een eigen waterwinning en je bent aangifteplichtig bij de VMM

 • Je betaalt een bovengemeentelijke heffing aan VMM, op basis van jouw verbruik en vuilvrachteenheden.
  Dit verbruik wordt bepaald door het pompdebiet van de aangegeven pomp of door meetcontrole uitgevoerd door de VMM.
 • De klant betaalt een gemeentelijke saneringsvergoeding op basis van jouw specifiek verbruik en de vuilvrachteenheden.

Je bent een grootverbruiker uit de land- en tuinbouw die een verklaring op erewoord heeft ontvangen

Met de omzendbrief 'LNE/2010 van 26 maart 2010' verduidelijkt de Vlaamse Overheid de toepassing van de aanrekening van een vergoeding voor de gemeentelijke sanering van het bedrijfsafvalwater afkomstig uit een private waterwinning. Hierdoor wordt aan eigen waterwinners die geen bedrijfsafvalwater lozen in het stelsel van de openbare rioleringen en grachten, geen gemeentelijke vergoeding voor het bedrijfsafvalwater aangerekend.

Om de bepalingen van deze omzendbrief correct te kunnen toepassen, werd er aan de grootverbruikers uit de land-en tuinbouw gevraagd om een verklaring op erewoord in te vullen en terug te sturen naar hun bevoegd waterbedrijf.

In deze verklaring verstaan we onder het 'stelsel van openbare riolering': het geheel van openbare leidingen en grachten bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater zoals gedefinieerd in Vlarem II. Een aansluiting op een gracht die afvalwater opvangt en transporteert is dus ook een aansluiting op het stelsel van openbare riolering.

Kort samengevat komt de praktische uitwerking van deze omzendbrief hierop neer:

De grootverbruikers uit de land- en tuinbouw die een private waterwinning hebben, kunnen een verklaring op erewoord indienen.
Wanneer verklaard wordt dat er geen aansluiting is op een riool of een gracht voor de bedrijfsactiviteit, wordt er enkel nog een gemeentelijke vergoeding aangerekend voor het huishoudelijk verbruik.

 • Voor de zuivere eigen waterwinner (= klanten die enkel over een eigen waterwinning beschikken en geen drinkwatercontract hebben) wordt het huishoudelijk verbruik, opgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij, aangerekend aan het tarief van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsvergoedingen.
 • Voor de gemengde eigen waterwinner (= de klanten die zowel een eigen waterwinning als een aftakking op het drinkwaternet hebben) wordt op basis van de gegevens uit het heffingsdossier van de Vlaamse Milieumaatschappij, door de waterbedrijven de omrekening gemaakt en pro rata bepaald hoeveel kubieke meter drinkwater (m³) van de eigen waterwinning toegewezen wordt aan het huishoudelijk verbruik. Deze aanrekening gebeurt aan het tarief van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsvergoedingen.

Wanneer verklaard wordt dat er wel een aansluiting is op riool of gracht voor de bedrijfsactiviteit, wordt het volledige verbruik aan het individuele tarief aangerekend (zie hieronder: 'Berekening vergoedingstarief afvoer').
 

Aanrekening van de vergoedingen aan de eigen waterwinners

Vanaf 2014: Door een wijziging in de wetgeving is de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf kalenderjaar 2014 niet langer belast met de aanrekening van de bovengemeentelijke vergoeding, maar wel jouw drinkwaterbedrijf. Daarom zal je vanaf verbruiksjaar 2014 de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsvergoeding samen terugvinden op één (voorlopige) aanrekening van jouw waterbedrijf.
 

Berekening vergoedingstarief afvoer

Je bent een heffingsplichtige grootverbruiker met landbouwactiviteit

Berekening individueel tarief gemeentelijke vergoeding:

VE = vuilvrachteenheid
# = aantal
(#VE x prijs VE / opgenomen m³) x standaardprijs afvoer / standaardprijs zuivering
De parameters van de gebruikte heffingsgegevens vind je op de 1ste pagina van de factuur.
In het individueel tarief wordt rekening gehouden een verlaagde lozing op de riool.

Factuurbedrag: opgenomen volume x berekend individueel tarief

Stel: een bedrijf heeft volgende gegevens in het VMM-dossier heffingsjaar 2012:
Aantal vuilvrachteenheden is 3,65 (#VE).
De prijs per VE is 41,33 euro (prijs VE).
De standaardprijs afvoer is 1,2555 euro (prijs afvoer).
De standaardprijs zuivering is 0,8968 (prijs zuivering).
Verbruik is 5.704 (m³). In dit geval bedraagt het individueel tarief vergoeding afvoer: (3,65 x 41,3300 / 5.704) * 1,2555 / 0,8968 = 0,0370 euro/m³.
 

Je bent een heffingsplichtige grootverbruiker zonder landbouwactiviteit

In dit geval zijn er 2 systemen, afhankelijk van de gemeente:

Systeem 1:

 • Factuurbedrag: opgenomen volume water via de eigen waterwinning x standaardtarief van de gemeente
 • Indien het geloosd volume in de riool afwijkt van het opgenomen volume wordt enkel het geloosd volume aangerekend.

 Systeem 2:

 • Berekening individueel tarief zoals bij grootverbruiker heffingsplichtige met landbouwactiviteit (zie punt 1 hierboven).
 • In sommige gemeenten wordt het berekende individuele tarief indien het groter is dan het standaardtarief afgetopt op het standaardtarief van de gemeente.

>> Download hier de overzichtslijst (PDF) met het gekozen systeem per gemeente voor het jaar:

Stopzetting of indienststelling van een eigen waterwinning

Elke ingebruikname of stopzetting van een eigen waterwinning, dien je schriftelijk te melden aan de VMM (Dienst Heffingen, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) of via [email protected], binnen de 2 maanden na ingebruikname of buitendienststelling. Je kan de Dienst Heffingen van de VMM bereiken op het nummer 0800 97 113, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

 • Je kan het meldingsformulier hier rechtstreeks downloaden in PDF of Word.

Bij stopzetting van jouw eigen waterwinning dien je hiervoor uiteraard geen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsvergoedingen meer te betalen. Daarom is het belangrijk dat je elke stopzetting meldt aan de VMM.
 

BTW

Op de vergoeding eigen waterwinners is een BTW-percentage van 21% van toepassing. Dit om dat het eigen water geen deel uitmaakt van de integrale watercyclus van een drinkwaterbedrijf en dit dus niet onder het gewone BTW-regime van 6% kan vallen.