Beschermde klanten genieten enkele bijkomende rechten. Wie is en welke rechten heeft een beschermde klant?
 

Wie is een beschermde klant?

Een beschermde klant is een huishoudelijke klant of een gezinslid van die klant (gedomicilieerd op hetzelfde adres) die valt onder één van de volgende categorieën:

Categorie  Te bezorgen attest 
Persoon die van een leefloon geniet toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Attest van het OCMW (met vermelding dat het gaat om een tegemoetkoming volgens de wet van 26 mei 2002)
Persoon aan wie een OCMW steun verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat wordt ten laste genomen op grond van artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende de tenlasteneming van de steun. Attest van het OCMW
Persoon die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden geniet, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de persoon die geniet van de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001.

Attest van de Rijksdienst voor pensioenen

Persoon die geniet van één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap
Een kind getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap
Persoon die geniet van een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie. Bewijs van regelmatigheid van toestand (in toepassing van de wet van 15/12/1980) en van de sociale steun door het OCMW van de verblijfplaats
Persoon die geniet van een tegemoetkoming toegekend door een OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten zoals bedoeld in art 37 van de wet van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. Attest voor het OCMW
Persoon die geniet van een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65% overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap
Persoon die geniet van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (= vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde gehandicapten,  overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989). Attest van de Vlaamse overheid
Persoon die geniet van een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap

 

Welke rechten zijn er voor de beschermde klant?

De beschermde klant heeft recht op enkele bijkomende rechten:

  • een kosteloos plaatsbezoek voor opname van de jaarlijkse meterstand (op aanvraag)
  • informatie indien verbruik verhoogt met minstens 25% en met minstens 50 m³
  • maandelijkse facturen (op aanvraag)
  • afbetalingsplan op maat (uitgewerkt in onderling overleg)
  • kosteloze aanmaning en ingebrekestelling
  • gratis waterscan van de woning.