Waarom gebruikt De Watergroep persoonsgegevens?

Om haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, maakt De Watergroep bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van persoonsgegevens. Het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden betreft alle persoonsgegevens die De Watergroep ontvangt, via eender welke drager, tenzij nader gespecifieerd. De Watergroep treedt op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de definitie zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De contactgegevens van De Watergroep voor vragen in verband met jouw privacy zijn: Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, tel.: 02 238 94 11.
 

Waarvoor gebruikt De Watergroep persoonsgegevens?

De Watergroep behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Watergroep hecht immers belang aan de privacy van haar klanten. Informatie over de algemene werking van De Watergroep is voor iedereen vrij beschikbaar. 

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer (afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak): identiteitsgegevens, adresgegevens, rijksregisternummer, verbruiksgegevens, gegevens over de technische aansluiting, …
De persoonsgegevens die je aan De Watergroep doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden die zij zelf beheert en worden verwerkt ten behoeve van volgende doelstellingen:

 • Facturatie
 • Behandeling diverse aanvragen
 • Debiteurenopvolging
 • Klachtenbehandeling
 • Meteropnames
 • Technische dienstverlening
 • Onderzoek & ontwikkeling
 • Kwaliteitscontrole & monitoring.

De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met deze doeleinden. Indien de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden worden gebruikt, zal je hier voorafgaandelijk over worden geïnformeerd.

De Watergroep verwerkt de persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang en volgens de principes van o.a. volgende reglementering:

Voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens zal De Watergroep voorafgaandelijk jouw toestemming vragen.

Wat zijn mijn rechten?

Je beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij uitoefening van deze rechten zal De Watergroep jouw verzoek binnen de maand behandelen.

Voor de uitoefening van deze rechten dient De Watergroep een bewijs van identiteit te ontvangen. Bezorg De Watergroep in dat kader een schriftelijke of elektronische, gedateerde en ondertekende aanvraag met kopie van de voorkant van de identiteitskaart aan De Watergroep via [email protected]

Recht op toegang en inzage

Als klant beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Jouw klantgegevens kan je raadplegen via onze online klantenzone.
 

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of slechts beperkt verder te verwerken. 

Het recht op gegevens wissen zal slechts in bepaalde gevallen kunnen worden toegestaan. De Watergroep zal geval per geval bekijken wanneer het wissen van gegevens mogelijk is. 
Indien De Watergroep overgaat tot het wissen van (bepaalde) gegevens kan dit een beperkte dienstverlening veroorzaken.

Het is mogelijk om jouw gegevens te wijzigen via de klantenzone van De Watergroep of door contact op te nemen met het klantencontactcenter van De Watergroep.
 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt steeds het recht om de door De Watergroep verwerkte gegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om deze gegevens zelf te ontvangen.
 

Recht van bezwaar

Je beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. De Watergroep zal in het specifieke geval beoordelen of ze hierop kan ingaan.
 

Recht op intrekking van de toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heb je steeds het recht om deze terug in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurd is op basis van de toestemming voor de intrekking.
 

Welke persoonsgegevens deelt De Watergroep met derde partijen?

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van De Watergroep of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor de uitvoering van werken op privéterrein, voor facturatie en klantenadministratie, voor geschillenbeheer, enz. 
De Watergroep gaat met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van De Watergroep steeds een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van haar klanten te garanderen.
De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan De Watergroep persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Juridische dienstverleners
 • Dienstverleners betreffende klantenzaken (Doccle, CEVI, OCMW, …)
 • Andere overheidsdiensten (VMM, Vlaamse Ombudsdienst)
 • Technische dienstverleners

De Watergroep zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant  hiervoor uitdrukkelijk  toestemming geeft of De Watergroep wettelijk verplicht is om dit te doen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant.

De Watergroep maakt in bepaalde gevallen gebruik van Mailchimp voor het verzending van e-mails. Mailchimp hanteert een strikt privacybeleid (privacyshield).
 

Kunnen mijn persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden?

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over nieuwe producten of diensten van De Watergroep of andere informatie waarvan De Watergroep denkt dat de gebruiker deze wellicht interessant vindt. 

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing via e-mail naar [email protected] of per brief aan De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. De Watergroep zal dit bezwaar binnen de maand van indiening verwerken.
 

Welke maatregelen neemt De Watergroep om de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens te verzekeren?

De Watergroep heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Ze moeten ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van jouw gegevens uitsluiten. 

In geen geval kan De Watergroep aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
De Watergroep  houdt eraan de gebruiker ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die De Watergroep  niet controleert en waarop deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. De Watergroep  is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.
 

Welk privacybeleid is van toepassing op de website?

Het is mogelijk de website van De Watergroep te gebruiken zonder jouw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze website (= klantenzone) voorbehouden wordt aan bezoekers met een account verbonden aan een gebruikersnaam en  wachtwoord.

Bij publieke toegang kunnen een beperkt aantal gegevens rond jouw surfprofiel opgeslagen worden op het klantsysteem of in een centraal datasysteem. Dit gebeurt aan de hand van cookies.

De Watergroep kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoekers op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan De Watergroep, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van De Watergroep, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat De Watergroep toe op te sporen waar er fouten in haar website kunnen zitten en hoe zij jouw gebruikservaring op haar website kan verbeteren.

Chatbot

De Watergroep maakt op de pagina rond verhuizingen gebruik van een chatbot. De chatbot bewaart geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. De conversaties worden geëncrypteerd verstuurd en verzonden.

Hoe lang houdt De Watergroep persoonsgegevens bij?

Alle persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen.

Voor die gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn wordt voorzien, zal De Watergroep jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Je hebt steeds de mogelijkheid om jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken voor die persoonsgegevens die verkregen zijn op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Zodra je jouw toestemming intrekt, zal De Watergroep deze persoonsgegevens verwijderen.

Waar kan ik terecht bij klachten over de schending van mijn privacy?

 •  Een vraag voor De Watergroep rond jouw privacy? Mail dan naar [email protected] 
 • Je hebt steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien je van mening bent dat De Watergroep jouw privacy schendt.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het privacybeleid van De Watergroep kan gewijzigd worden naargelang wijzigingen aan het takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. De Watergroep zal alle wijzigingen in het privacybeleid publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven.

Toegankelijkheidsverklaring

Lees hier de toegankelijkheidsverklaring van deze website.