Waterbedrijven in Vlaanderen mogen hun tarieven voor drinkwater niet zomaar aanpassen maar leggen om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator, hun klanten en vennoten. De Watergroep diende in 2022 een nieuw tariefplan in, voor de periode 2023-2028. 
 

Consultatiefase

De resultaten van de publieke consultatiefase in 2022 werden verwerkt en samen met het tariefplan voorgelegd aan en goedgekeurd door onze vennoten en raad van bestuur. Op 1 september 2022 dienden we het consultatieverslag in bij de Waterregulator. Het definitief consultatieverslag kan je via deze link downloaden.

Tariefplan

Een tariefplan biedt jou als klant een duidelijk beeld van de verwachte evolutie van de drinkwaterprijs in 2023-2028.

Opgelet: het tariefplan behandelt enkel de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Via jouw waterfactuur betaal je ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. Die kosten maken geen deel uit van het tariefplan van De Watergroep.

Op deze pagina:

  • Hoe wordt het tarief bepaald?
  • Waarom dit tarief?
  • Wat is het definitieve tariefplan voor 2023-2028?


Hoe wordt het tarief bepaald? 

Bij het opstellen van een tariefplan baseerden we ons op alle elementen die de prijs van drinkwater beïnvloeden: economische vooruitzichten, demografische ontwikkelingen, verwachtingen rond het verbruikspatroon, onze investeringsplannen, energieprijzen … Deze en andere onderdelen stellen we hieronder kort voor. 


Klimaatverandering

Er zijn heel wat uitdagingen met impact op de productie en levering van drinkwater en die vragen uiteraard extra inspanningen van een waterbedrijf zoals De Watergroep. Zo zet de klimaatverandering onze drinkwatervoorziening zwaar onder druk. Langdurige periodes van droogte komen meer voor, hevige regenval wordt intenser en het geheel is erg onvoorspelbaar. Die wateroverschotten en -tekorten hebben een grote impact op de drinkwatervoorziening. Drinkwater is en blijft kostbaar en schaars. 


Investeringen en innovaties

Investeringen en innovaties dringen zich op. De nodige investeringen voor de productie en opslag van drinkwater krijgen vorm. We denken toekomstgericht en zetten in op een klimaatrobuuste watervoorziening. Zo moeten bijvoorbeeld brondiversifiëring (naast grond- en oppervlaktewater ook andere bronnen voorzien voor de productie van drinkwater) en slimme opslagmogelijkheden ervoor zorgen dat we ook tijdens de drogere periodes voldoende drinkwater kunnen produceren en verdelen. Ook door intensief samen te werken met andere waterbedrijven blijft er voldoende drinkwater beschikbaar. 


Lekverlies

Daarnaast pakken we het lekverlies aan. De Watergroep gaat proactief op zoek naar waterlekken in leidingen via sensoren en lekdetectiesoftware. We plannen ook een versnelde vervanging van distributieleidingen.  


Digitalisering

Verder staat digitaliseren op het programma tussen 2023 en 2028. Via digitale watermeters krijgen alle klanten van De Watergroep op termijn ‘live’ zicht op hun waterverbruik. Geplande en ongeplande werken worden zo snel mogelijk via digitale kanalen gecommuniceerd. Klanttevredenheid wordt van dichtbij opgevolgd. Zo weten we dat zacht(er) water zeer belangrijk is voor jou als klant. Het voorzien van centrale waterontharding bij de bouw en renovatie van onze waterproductiecentra staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst. 


Kostenefficiëntie

Net zoals alle bedrijven en burgers worden ook wij bij De Watergroep geconfronteerd met stijgende prijzen van onder meer bouwmaterialen, energie, chemicaliën en aannemingskosten. Die prijzen doen onze werkingskosten onvermijdelijk stijgen. Uiteraard doen we vanuit De Watergroep doorgedreven inspanningen om onze eigen werking zo kostenefficiënt mogelijk te maken. Naast de nodige investeringen plannen we tussen 2023 en 2028 ook een aantal belangrijke besparingen. De samenwerking met waterbedrijf Farys (via de dochteronderneming Waterunie) laat ons toe om de infrastructuurkosten voor waterproductie en -opslag te beperken. Ook slimme samenwerkingen met Fluvius en andere nutsbedrijven zorgen voor besparingen in het budget. Waterleidingen worden nauwkeurig gemonitord om het lekverlies tot een minimum te beperken. Digitale watermeters leiden tot besparingen door personeelskosten voor meteropnames af te bouwen. Verouderde sites worden afgebouwd om zowel het energieverbruik als onze facilitaire kosten verder te doen dalen. Bovendien streven we ernaar om energieneutraal te zijn tegen 2030. Die ambitie vereist investeringen maar brengt ook besparingen op het vlak van energieverbruik met zich mee.


Waarom dit tarief?

De klimatologische uitdagingen en strategische bedrijfsdoelstellingen (zie eerder op deze pagina) zetten ons bedrijf op scherp. Toch hebben we onze prijsstijging zo beperkt mogelijk gehouden. Om de factuur te drukken, hebben we belangrijke besparingen opgenomen (zie boven bij ‘Hoe wordt het tarief bepaald?’ onder kostenefficiëntie) en de prijswijziging in de tijd (over 6 jaar) gespreid. Op deze manier wordt een evenwicht bereikt tussen waterleveringszekerheid, een kwaliteitsvolle dienstverlening en een betaalbare waterfactuur. 
 

Wat wil dat zeggen voor jouw factuur? 

Opgelet: alle tarieven hieronder zijn niet geïndexeerd!

Het algemeen tariefpad:

Tariefpad


Het tariefpad is een deling van de noodzakelijke opbrengsten door een prognose van het aantal kubieke meter drinkwater die dat jaar verkocht zullen worden. De berekening van het tariefpad omvat enkel een simulatie van de drinkwatercomponent om jou als klant inzicht te geven in de evolutie van de prijs van drinkwater. Hou er rekening mee dat de integrale waterfactuur uit 3 componenten bestaat, waarvan de gemeentelijke bijdrage voor afvoer en de bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering niet vervat zijn in het tarief dat berekend wordt in dit tariefpad. We hebben voor een aantal ‘typeabonnees’ bovendien een berekening gemaakt (enkel voor het drinkwatergedeelte, exclusief btw). Die berekening kan je via dit document (PDF) bekijken.

Om het tariefpad en de bijhorende maximumtarieven te bepalen, hanteren we enkele uitgangspunten:

  • We streven over de volledige tariefperiode (2023 - 2028) bewust niet naar winst maar naar een ‘break-even'. 
  • Door de inkomsten in evenwicht te houden met de noodzakelijke uitgaven, blijven we ook naar de toekomst toe een financieel gezond bedrijf.

De huidige hoge inflatie zorgt voor een moeilijke context op het vlak van prijsverhogingen. Daarom stellen we in 2023 een beperkte tariefstijging van + 4,12% ten opzichte van 2022 voor. In de jaren die daarop volgen, volgt een jaarlijkse tariefstijging van +/- 1,5%. De geleidelijke stijging houdt de verhoging behapbaar voor jou als klant. 

Dit geheel vertaalt zich in de volgende maximumtarieven:

In regelgeving vastgelegd

standaard vastrecht = 50 euro
standaard korting per persoon  = 10 euro
sociaal vastrecht = 20% 
sociaal tarief per persoon  = 20% 
verhouding comforttarief / basistarief huishoudelijke abonnees  = x 2

 

Berekening tarief variabele prijs niet-huishoudelijk < 500 m³

formule

 2021

 2022

2023 

 2024

 2025

 2026

 2027

 2028

Vlak tarief niet-huishoudelijk (euro/m³)
(niet-geïndexeerd)
op basis van trend en evolutie van parameters  2,1431   2,2723   2,3659   2,4030   2,4344   2,4704  2,5058   2,5419  
                    

 

Berekening tarieven progressief variabele prijs

formule

 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028
Basistarief huishoudelijk (euro/m³)
(niet-geïndexeerd)
op basis van trend en evolutie van parameters  1,8529  1,9652    2,0461  2,0783   2,1055   2,1366    2,1671   2,1982 
Comforttarief huishoudelijk (euro/m³)
(niet-geïndexeerd)
op basis van trend en evolutie van parameters  3,7058   3,9304   4,0922   4,1566   4,2110   4,2732   4,3342   4,3964
                                

 

Wat is het definitieve tariefplan voor 2023-2028?

Via www.dewatergroep.be/tarieven vind je steeds een actueel overzicht van alle geldende tarieven terug. Je kan het definitieve tariefplan voor 2023-2028 hier downloaden.

 

Meer informatie