Nieuwe nabehandeling, drinkwaterreservoirs en hoogdrukpompinstallatie

In de eerste fase van het project krijgt het waterproductiecentrum een nieuwe nabehandeling, bestaande uit ozonering, actievekoolfiltratie en UV-desinfectie:

  • de ozonering en de actievekoolfilters zorgen voor de afbraak en verwijdering van organische microverontreinigingen zoals pesticiden en geneesmiddelen,
  • de desinfectie (of ontsmetting) met uv-licht zorgt ervoor dat het genetische materiaal van de in het water aanwezige micro-organismen onherstelbaar beschadigd raakt, waardoor de micro-organismen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.

Masterplan De BlankaartNaast de bouw van de nieuwe nabehandeling omvat fase 1 ook de bouw van 2 nieuwe bufferreservoirs voor drinkwater. Deze hebben een gemeenschappelijke capaciteit van 12.000 m³ (12 miljoen liter). In fase 1 wordt ook een nieuw hoogdrukpompstation, gebouwd . Dit staat in voor het verpompen van het geproduceerde leidingwater naar watertorens en reservoirs in het net.

Deze functies worden ondergebracht in één groot gebouw (oppervlakte ca. 5.500 m²). Dit gebouw en de belangrijkste onderdelen van de elektromechanische uitrusting zijn in 2016 aanbesteed en in uitvoering gegaan. Volgens de huidige planning zullen deze nieuwe installaties eind 2020 afgewerkt zijn.
 

Voor- en hoofdbehandeling

Masterplan De Blankaart

In de tweede fase van het project komt er een nieuwe voor- en hoofdbehandeling. Daarbij zal een innovatief behandelingsconcept worden toegepast, bestaande uit een combinatie van ionenwisseling en coagulatie/flotatie, voor de verwijdering van: 

  • organische stoffen,
  • de troebelheid uit het ruwe oppervlaktewater.

De aanbesteding van dit tweede hoofdgebouw is voorzien in 2020. Normaal nemen we deze installatie medio 2024 in dienst.

Om een goed ontwerp en correcte dimensionering van de nieuwe installatie toe te laten, beschikt De Watergroep over een pilootinstallatie (zie foto rechts) met een behandelingscapaciteit van ca. 40 m³/h. Hierin wordt de behandelingstechnologie getest en op punt gesteld.
 

Renovatie spaarbekken

Waterproductiecentrum De BlankaartHet betonnen spaarbekken, met een achthoekige vorm en een inhoud van 3 miljoen m³ dateert van de jaren ’70 van de vorige eeuw en is toe aan renovatie. Dit heeft als voornaamste doel de levensduur van het bekken met minstens 40 jaar te verlengen en - indien mogelijk - het volume beperkt te verhogen. 

Aangezien het bekken tijdens de renovatie in dienst moet blijven en de vorm en oppervlakte van het bekken vastliggen, loopt momenteel een studieproject om te onderzoeken welke technieken mogelijk zijn en wat het uitvoeringsvenster zal zijn. 
 

Nieuw dienstengebouw

Op de site wordt ook een volledig nieuw dienstengebouw voorzien. Hierin worden de nodige faciliteiten voorzien voor het personeel dat op deze site werkt, een laboratorium, vergaderruimten en een auditorium.

Het dienstengebouw zal ook dienen als bezoekerscentrum voor groepen die op afspraak de site willen bezoeken. De bouw hiervan start in het voorjaar van 2019.
  

Impact op milieu: passende beoordeling

Masterplan De BlankaartHet waterproductiecentrum De Blankaart ligt in een gebied dat door Europa is ingedeeld als vogelrichtlijngebied. Vooraleer de werkzaamheden van start kunnen gaan, werd de impact ervan op de natuur onderzocht in een zogenaamde 'passende beoordeling'.

Daarin werd de fauna in de nabijheid van het waterproductiecentrum in kaart gebracht en werden de elementen van het project geïdentificeerd die mogelijk een verstorende impact kunnen hebben op deze soorten, zoals licht, geluid en visuele hinder.

Ten slotte werd bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de impact van de werken zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door delen van het projectgebied af te schermen, activiteiten te beperken in het broedseizoen van bepaalde vogelsoorten ...
 

Studie waterbeschikbaarheid

Masterplan De BlankaartDe nieuwe installatie zal kwaliteitsvol drinkwater moeten leveren gedurende de volgende 50 jaar. Daarom besteedt De Watergroep veel aandacht aan de studie van de waterbeschikbaarheid voor De Blankaart, rekening houdend met de klimaatwijziging. Er worden immers langdurige droogteperiodes voorspeld met vooral minder neerslag in de zomer, gecombineerd met een stijging van de temperatuur.
 
Binnen OperAqua, een onderzoeksprogramma dat VITO uitvoert in opdracht van De Watergroep, werd de huidige en toekomstige waterbeschikbaarheid bestudeerd. De studie geeft weer:

  • hoeveelheid water beschikbaar in het IJzerbekken ter hoogte van het waterproductiecentrum,
  • impact van de waterkwaliteit op de waterbeschikbaarheid,
  • invloed van de buffercapaciteit van het spaarbekken op de maximale drinkwaterproductie.

De resultaten van de studie kunnen gebruikt worden voor de bepaling van de vereiste maatregelen op stroombekkenniveau om de waterbeschikbaarheid te verhogen.

 

Masterplan De Blankaart

Masterplan De Blankaart