De Watergroep ontwikkelt een nieuwe grondwaterwinning ten zuiden van het industrieterrein Overhaem. Daar willen wij drinkwater maken voor de stad Tongeren en omstreken. Dit project bevindt zich nog in de opstartfase. We geven hieronder de huidige stand van zaken.
 

Waarom kiezen we voor deze locatie?

 • De ondergrond biedt hier de beste garanties voor een goede waterkwaliteit. Een dikke kleilaag zorgt voor een natuurlijke bescherming van het grondwater.
 • Er is een goede verbinding met het bestaande leidingnetwerk. Zo zijn er minder nieuwe ondergrondse leidingen nodig en is er minder overlast door werken in de omgeving.
   

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe grondwaterwinning?

 • Meer waterzekerheid. We maken de stad klaar voor toekomstige uitdagingen, zoals droogte.
 • U krijgt zachter water dankzij de wateronthardingsinstallatie in het nieuwe waterproductiecentrum. 
   

Welke impact heeft deze grondwaterwinning op de omgeving?

 • De impact is beperkt. Het onttrokken volume aan grondwater is in evenwicht met de natuurlijke aanvulling. De grondwatertafel zal een nieuw evenwicht vinden en slechts licht dalen, niet systematisch. Dit wordt ook aangetoond in de vergunningsaanvraag.
 • Ter bescherming van het grondwater zullen beschermingszones worden afgebakend rondom de winning. Dit is voorzien in een aparte procedure volgens het grondwaterdecreet.
   

Wat zijn de volgende stappen in dit project?

 • De verwerving van terreinen: De Watergroep is met de meeste eigenaars van de percelen tot een verkoopovereenkomst gekomen. Voor de overige percelen is een onteigeningsprocedure opgestart maar we verkiezen nog steeds een onderlinge overeenkomst.
 • Na ontvangst van de vergunning voor de grondwaterwinning, doen we een openbaar onderzoek naar risico’s voor de grondwaterkwaliteit en de impact op de omgeving. Elke eigenaar binnen een beschermingszone wordt hiervan via een aangetekend schrijven verwittigd. Bezorgdheden of bemerkingen over de impact van de beschermingszones kunnen we dan verder bespreken. Na advies van de gemeente en provincie beslist de bevoegde minister over de afbakening van deze zones.
   

Onderzoek rond bodemstabiliteit

Kaart met sonderingsproeven

In 2018 ontvingen we voor dit project een ontheffing voor het milieu-effecten rapport (MER). Dat wil zeggen dat de eventuele milieu-effecten van deze nieuwe grondwaterwinning niet als dusdanig groot worden ingeschat dat verder onderzoek noodzakelijk is. Toch wil De Watergroep het zekere voor het onzeker nemen en laten we alsnog een bijkomend onderzoek rond bodemstabiliteit uitvoeren. Op die manier kunnen we proactief elke mogelijke overlast voor omwonenden beperken en vermijden.

We hebben intussen het studiebureau Sweco aangesteld om rond de nieuwe winningslocatie een analyse te doen om zettingsgevoeligheid van de ondergrond volledig uit te sluiten. Sweco zal daarom tussen midden september en midden oktober 2021 een aantal sonderingsproeven (zie kaartje rechts) uitvoeren op het openbaar domein. Bij deze proeven wordt de weerstand van de ondergrond grondig onderzocht. Op die manier kan het studiebureau een correcte inschatting te maken van het risico op mogelijke verzakkingen en zettingen van de ondergrond door wijzigingen in de grondwatertafel. In een later stadium zal Sweco eventueel nog een aantal aanvullende boringen uitvoeren en/of peilbuizen plaatsen.

Op basis van de conclusies van studiebureau Sweco kunnen we onze grondwaterwinning (nog) beter afstemmen op de geologische kenmerken van de ondergrond én eventuele overlast op voorhand vermijden.

Voor vragen kan je steeds bij ons terecht via [email protected]

Enkele beelden

Site Overhaem

 Overhaem

Inplantingsplan

Inplanting

Klik hier voor de PDF van het inplantingsplan >>

 

Innemingsplan 

Inneming

Klik hier voor de PDF van het innemingsplan >>

 

Behandelingsschema grondwater

Grondwater