De Watergroep heeft de voorbije jaren een hele evolutie doorgemaakt in haar groei tot een integraal waterketenbedrijf met een sterke lokale verankering. Daarbij ging extra aandacht naar het optimaal integreren van de principes van deugdelijk bestuur en verantwoord ondernemen.

Auditcomité en interne audit

Binnen de schoot van de raad van bestuur is een Auditcomité actief, dat de raad van bestuur bijstaat in zijn toezichtfunctie. Het Auditcomité heeft onbeperkt toegang tot alle informatie en personeel van de onderneming en kan over alle middelen beschikken die het noodzakelijk acht om zijn taak uit te voeren.

De afdeling Interne Audit werkt autonoom en onafhankelijk. Het hoofd Interne Audit wordt benoemd door de raad van bestuur, na voordracht van het Auditcomité, en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het Auditcomité.

De interne auditor identificeert de belangrijkste bedrijfsrisico's en onderzoekt of er voldoende interne controlemechanismen aanwezig zijn om deze risico's te beperken. Vervolgens gaat hij na of de controles ook effectief gebeuren en formuleert hieromtrent de nodige adviezen.

Deugdelijk en transparant bestuur

De Watergroep onderwerpt het functioneren van haar raad van bestuur regelmatig aan een kritische toets. Zij doet daarvoor een beroep op Guberna, het Instituut voor Bestuurders, dat de bestaande bestuursstructuren en -processen toetst aan de relevante principes inzake deugdelijk bestuur.