Raad van bestuur

De vergoedingen die De Watergroep aan haar bestuurders betaalt, beantwoorden aan het besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.
  

Vaste vergoeding op jaarbasis

Leden van de raad van bestuur krijgen per jaar 3.657,00 euro (geïndexeerd bedrag). De vergoeding wordt vastgesteld in maandelijkse schijven. Als het mandaat van een lid van de raad van bestuur in een bepaald jaar minder dan 12 maanden bestrijkt, wordt het bedrag van de vaste vergoeding berekend in maanden.

Presentiegeld per vergadering

Het presentiegeld per vergadering bedraagt 365,70 euro (geïndexeerd bedrag). Dit geldt enkel voor formele vergaderingen van de statutaire bestuursorganen, voor tijdelijke en permanente comités en voor de prestaties die door de leden van de raad van bestuur worden verricht in het kader van een officiële opdracht.

Voor de voorzitter van de raad van bestuur worden de voorziene vergoedingen verdubbeld.

De leden van een comité ontvangen per bijgewoonde vergadering van dit comité een vergoeding gelijk aan het presentiegeld voor de deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De bestuurder die een comité voorzit, ontvangt een dubbel presentiegeld.

Deelname aan studiereizen en buitenlandse missies

De leden van de raad van bestuur kunnen deelnemen aan studiereizen en buitenlandse missies, waarvan de kost geheel of ten dele wordt gedragen door De Watergroep.

De raad van bestuur neemt de beslissing over de deelname aan een studiereis of een buitenlandse missie en over de samenstelling van de delegatie. Voor studiereizen en missies buiten de grenzen van de Europese Unie is het aantal leden van de delegatie beperkt tot drie leden van de raad van bestuur, een lid van de algemene directie en eventueel personeelsleden of derden met een specifieke opdracht.

Het comité van voorzitter en ondervoorzitters is bevoegd voor de praktische invulling van de buitenlandse studiereis of missie en de opvolging van de inhoudelijke uitwerking van het programma. Het comité bewaakt het budget en de kosten die door De Watergroep worden gedragen. Voor de kostenvergoeding voor deelname aan studiereizen of buitenlandse missies geldt de regeling die van toepassing is op de personeelsleden van De Watergroep en in de overheidssector in het algemeen.
 

Lid van het aandeelhoudersbestuur

Het presentiegeld voor de deelname aan de vergaderingen van het aandeelhoudersbestuur bedraagt 254,95 euro (geïndexeerd bedrag). De voorzitters van deze organen ontvangen dubbel presentiegeld. Dit presentiegeld is ook van toepassing voor leden van de raad van bestuur die deel uitmaken van de aandeelhoudersbesturen.
 

Kilometervergoeding

De deelname aan vergaderingen geeft recht op vergoedingen voor de reiskosten. Hiervoor geldt de regeling die van toepassing is op de personeelsleden van De Watergroep en in de overheidssector in het algemeen. De kilometervergoeding bedraagt 0,4265 euro (geïndexeerd bedrag).

 

Laatste update op 11 april 2024.