Via de waterfactuur wordt naast het waterverbruik ook een bijdrage zuivering en afvoer aangerekend. Hiervoor kan je onder bepaalde voorwaarden een sociale tegemoetkoming krijgen.
 

Voorwaarden voor tegemoetkoming saneringsbijdrage en vastrecht

Voldoe je aan de volgende 3 voorwaarden, alleen dan heb je recht op een tegemoetkoming:

 1. Op 1 januari van het betreffende jaar had je recht op één van de volgende specifieke toelagen van de overheid:
  • het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen,
  • het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap,
  • met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood,
  • de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 2. De plaats van het waterverbruik is de wettelijke domicilie op 1 januari van het betreffende jaar.
 3. De schriftelijke aanvraag dient vóór 31 december van het betreffende jaar bij het drinkwaterbedrijf ingediend te worden.

Opgelet: omwille van de GDPR-wetgeving hebben wij enkel informatie of er al dan geen rechten zijn op een tegemoetkoming. De Watergroep kan dus niet nagaan welke instantie deze rechten verleent. Bij vragen waarom er al dan geen recht is verwijzen wij je door naar de instantie die je deze rechten toekent. (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijks personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.)
  

Uitbetaling

Er zijn 2 mogelijkheden, namelijk vrijstelling via de waterfactuur of compensatie via een overschrijving:
 

1. Via de waterfactuur

Het drinkwaterbedrijf kan de vrijstelling enkel rechtstreeks verrekenen via de waterfactuur indien de waterfactuur op 1 januari van het betreffende jaar op jouw naam of op naam van een gezinslid stond, en op deze factuur enkel het verbruik van jouw gezin werd aangerekend (dus geen professioneel verbruik of verbruik van een ander gezin).
 

2. Compensatie via overschrijving

In alle andere gevallen wordt een compensatie verleend die door het drinkwaterbedrijf rechtstreeks aan het gezinshoofd wordt uitbetaald via overschrijving op zijn/haar rekening. Om de compensatie te regelen krijgt het gezinshoofd een compensatiebrief, die hij/zij moet beantwoorden vóór 31 december van het betreffende jaar om van het recht op compensatie te kunnen genieten.

Het bedrag van de compensatie wordt berekend op basis van het aantal gedomicilieerde gezinsleden op 1 januari van het betreffende jaar. Dit officiële aantal wordt elk jaar meegedeeld door het Rijksregister en kan niet door het drinkwaterbedrijf gewijzigd worden.

Voor professionele waterverbruikers (grootverbruikers met VMM-dossier) en gemengde watergebruikers (verbruikers met een eigen waterwinning en aangesloten op de drinkwaterleidingwater) wordt de volledige compensatie uitbetaald door het drinkwaterbedrijf. In deze gevallen moet geen aanvraag meer ingediend worden bij VMM.

De drinkwatermaatschappijen krijgen jaarlijks in de periode mei-juni de gegevens van de gerechtigden automatisch door via de bevoegde instanties. In deze periode worden de sociale vrijstellingen op de facturen verleend/verlengd. 
 

Val je onder optie 2? Dan zal je in de zomermaanden een compensatiebrief toegestuurd krijgen.
 

Meer weten?

Lees eerst onze Veelgestelde vragen over de sociale tegemoetkoming en de compensatiebrief.

 

Wettelijke bepalingen

De toepassing van de vrijstelling en de compensatie is gebaseerd op de bepalingen opgenomen in het artikel 16 sexies van het decreet “Water bestemd voor menselijke aanwending” van 24 mei 2002, ingevoerd via het Decreet houdende bepalingen ter begeleiding van de begroting 2008 (Staatsblad 31/12/2007 Ed1, aangevuld met artikel 27/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 (BS 10/06/2011), aangepast door het besluit van 6 december 2013 (BS 10/01/2014) en van kracht sinds 1 januari 2008.

De gegevens gebruikt bij de automatische toekenning van de vrijstelling of compensatie werden bekomen bij de bevoegde instanties. Hiervoor werden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer machtigingen verleend aan de drinkwaterbedrijven (resp. Machtiging 43/2007 d.d. 12/12/2007 en Machtiging 06/003 d.d. 15/01/2008).