08-06-2018

De Watergroep kan voor 2017 mooie resultaten op tafel leggen. Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van 31,7 miljoen euro. Opmerkelijk is de stijging van de waterproductie. ‘De stijging van het geproduceerde volume water is te verklaren door de lange droge periode in 2016-2017,’ legt Mieke Van Hootegem, voorzitter van De Watergroep uit. ‘De Watergroep wil de toekomst van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen veiligstellen en neemt dan ook de nodige maatregelen om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.’

Bekijk het volledige activiteitenverslag via jaarverslag2017.dewatergroep.be

Financiële resultaten

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van 1.585 miljoen euro en de resultatenrekening met een winst van 31,7 miljoen euro. De totale omzet is gestegen van 567 naar 614 miljoen euro. 
Er hebben zich in het voorbije jaar enkele belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen van De Watergroep:

 • De omzet van De Watergroep is gestegen met 46,9 miljoen euro. Dit is enerzijds te verklaren door een aanpassing van de drinkwatertarieven en anderzijds door een stijging van het aantal gefactureerde m³ met 2,5%. Deze stijging is een gevolg van de lange droge periode in 2016-2017.
 • Slechts een gedeelte van de ontvangen waarborgen voor huisaansluitingen, die in het verleden moesten betaald worden, werd door de klanten opgevraagd en werd door De Watergroep terugbetaald. Het saldo werd in het resultaat opgenomen. Als tegemoetkoming aan de klanten worden in de loop van de volgende jaren op het grondgebied van elk van onze gemeentelijke vennoten publieke drinkwaterfonteintjes geïnstalleerd. Hiervoor werd een voorziening aangelegd ten laste van het huidige boekjaar.
 • Er werd een voorziening van 9,5 miljoen euro aangelegd voor de ruiming van fosfaatafzetting in het slib van spaarbekkens.
 • De waarderingsregels m.b.t. de geproduceerde materiële vaste activa werden aangepast. Dit heeft een impact van -8,3 miljoen euro.
 • Er is een toename van de materiële vaste activa met 8,3 miljoen euro door een opgedreven investeringsprogramma.
 • Eén van de uitgangspunten van het toekomstplan van De Watergroep is om via een evenwicht tussen investeringen en inkomsten de schuldgraad onder controle te houden. De schuldgraad is sinds 2014 gedaald van 97,1% tot 73,6% in 2017. Het is de bedoeling om dit percentage voor drinkwater onder de 80% te houden.
 • Het resultaat van de drinkwateractiviteit (23,3 miljoen euro) wordt toegewezen aan onbeschikbare reserves. Dit wil zeggen dat het vastgelegd wordt voor toekomstige investeringen in de drinkwaterinfrastructuur.
   

Aantal klanten en productie stijgen licht

Kerncijfers 2017

Het aantal leveringseenheden is met 16.622 gestegen tot een totaal van 1.341.360 in 2017. Dit is een stijging van 1,25% ten opzichte van het jaar voordien. Het aantal klanten is met 0,22% gestegen tot 3.027.594.

Om al haar klanten van drinkwater te voorzien, produceerde De Watergroep het voorbije jaar 130,3 miljoen m³ drinkwater, wat een lichte stijging van 2,68% is t.o.v. 2016. Als we de aan- en verkopen in rekening brengen, komt het nettoresultaat van onze waterbalans op een totaal beschikbaar volume aan drinkwater van 166,9 miljoen m³. Ook hier zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar, namelijk met 2,49%. 
 

De toekomst veiligstellen

De volgende jaren zet De Watergroep sterk in op onderzoek en ontwikkeling. ‘We maken 1% van de drinkwateromzet vrij om op een nog meer gefundeerde manier watertechnologische kennis te ontwikkelen en in te zetten bij de technische bedrijfsprocessen. Dit is noodzakelijk om onze missie en visie te realiseren, maar vooral ook om de leveringszekerheid van kwaliteitsvol drinkwater in de toekomst te garanderen,’ vertelt voorzitter Mieke Van Hootegem.
 

De kringloop sluiten

‘Als integraal waterbedrijf zien we het als onze plicht om water – als levensbelangrijke grondstof – veilig te stellen voor de volgende generaties,’ stelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. ‘Onze waterbronnen zijn niet onuitputtelijk en dus moeten we circulair denken, de kringloop sluiten. Vanuit deze visie werkt De Watergroep mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten.’ 
 

Een klimaatbestendige drinkwatervoorziening

Duurzaam waterbedrijf 

De periode september 2016 – oktober 2017 was uitzonderlijk droog. Vooral de winterperiode kan beschouwd worden als een uitzonderlijk droge periode die een grote impact gehad heeft op de algemene waterbeschikbaarheid. De winterneerslag is namelijk erg belangrijk voor de voeding van de grondwaterlagen. Daarnaast heeft de droge periode in het voorjaar en de zomer geleid tot een hoger verbruik, wat de watervoorziening onder druk zet.

Om ook in droge periodes de drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, werkt De Watergroep aan maatregelen op verschillende domeinen:

 • meer zoet water bergen
 • de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water verbeteren, inclusief het ontwikkelen van nieuwe waterbronnen door bv. in te zetten op circulaire watersystemen
 • water uit verschillende bronnen onttrekken: grond- en oppervlaktewater, diepe en ondiepe grondwaterbronnen. 
   

Zacht water voor alle klanten

De Watergroep wil op termijn zacht water leveren aan al haar klanten. Hard water is gezond drinkwater, maar zorgt wel voor comfortproblemen, vooral bij warmwatertoepassingen. Daarom gaan we bij de bouw of renovatie van waterproductiecentra steeds na of centrale deelontharding noodzakelijk is als bijkomende behandelingsstap. 

In Limburg wordt er al lang onthard water geleverd vanuit de waterproductiecentra in Bovelingen (Heers) en Hasselt. In 2017 werd een nieuwe wateronthardingsinstallatie in dienst genomen in Velm, startten de bouwwerken in Bilzen en werden er voorbereidende werken gedaan voor de nieuwe onthardingsinstallaties in Tongeren en Kortessem.

In Vlaams-Brabant zal De Watergroep een wateronthardingsinstallatie in Kortenberg bouwen. Deze installatie zal een capaciteit hebben van 1.250 m³ per uur, met pieken tot 2.000 m³. Hiermee zal dit de grootste wateronthardingsinstallatie van De Watergroep worden.
 

Volume industriewater stijgt boven de 7 miljoen m³

Industriewater

In 2017 haalde de business unit Industrie enServices voor het eerst de kaap van de 7 miljoen m³ geproduceerd industriewater. Heel wat bedrijven vertrouwen intussen hun waterhuishouding toe aan De Watergroep en kiezen zo voor een partner gespecialiseerd in water-op-maat. 2017 betekende de opstart van de tweede installatie bij Colruyt, de indienstneming van een nieuwe installatie bij Agristo en het afsluiten van een nieuw contract bij Euro Pool System.

Activiteitenverslag