07-07-2020

Water-Land-Schap is een nieuw Landinrichtingsproject waarin we samen met lokale actoren willen inzetten op een goede waterkwaliteit, voldoende watervoorraad, een leefbare landbouw en het beheer van het landschap. Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen samen met Inagro, De Watergroep, gemeente Heuvelland, stad Ieper, Boerenbond, ABS en het Regionaal Landschap Westhoek een project ingediend voor de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek en de Wijtschate-Bollaertbeek. Beide beken ontspringen op de West-Vlaamse heuvels en monden uit in respectievelijk de Dikkebusvijver en de Verdronken Weide /Zillebekevijver. 

We willen met vereende kracht inzetten op dit gebied dat enerzijds een belangrijk landbouwgebied is waar we een leefbare voedselproductie willen verzekeren. Daarnaast is het ook drinkwaterwingebied waar De Watergroep drinkwater produceert uit oppervlaktewater. 

 WaterLandSchap

Beschikbaarheid water

De voorbije jaren nam de beschikbaarheid van het aangevoerde beekwater naar de spaarbekkens van de Verdronken Weide, Zillebekevijver en Dikkebusvijver sterk  af. De gemeten vervuiling met chemische reststoffen in de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek, afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, fungiciden, slakkenkorrels, …), nam zodanig toe dat er jaarlijks vanaf mei/juni tot december praktisch geen water kan opgespaard worden om er drinkwater uit te zuiveren. Voeg daar nog het steeds drogere (zomer)klimaat aan toe en je begrijpt dat maatregelen om dit aan te pakken zich opdringen.

De hellende percelen in deze valleien vormen een extra uitdaging in dit gebied. Heel wat percelen zijn erosiegevoelig. De Kleine Kemmelbeek voert tonnen erosiemateriaal richting de Dikkebusvijver die steeds frequenter moet gebaggerd worden. Samen met goede vruchtbare grond komen veel nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de grachten en beken terecht, wat een rechtstreekse invloed heeft op de waterkwaliteit. De afgelopen zomers kregen we ook te maken met blauwalgen op de vijvers door de te hoge nutriëntconcentraties in de vijvers. Slecht nieuws voor waterrecreatie (kajakverbod) en de natuur (vissterfte). 

Binnen Water-Land-Schap geloven we heel hard dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen om deze uitdagingen aan te pakken. Zowel de overheid als iedereen die er woont of werkt, als de landbouwers in het gebied. 

Pakket maatregelen

Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek lanceert een pakket aan maatregelen om samen met de landbouwer erosie en afspoeling aan te pakken. Deze “demomaatregelen beheer” bestaan uit diverse soorten bufferstroken, plantaardige dammen, het inwerken van stro of hout op het perceel en overstromingsgraslanden. De demomaatregelen zullen vanaf nu drie jaar lang samen met de landbouwers getest worden. 

Deze demomaatregelen worden gefinancierd via Water-Land-Schap, De Watergroep, Provincie West-Vlaanderen, stad Ieper en de gemeente Heuvelland. Inagro en Regionaal Landschap Westhoek zetten mankracht in op het terrein om naar de landbouwers te gaan. 

Naast de demomaatregelen van Water-Land-Schap bieden Inagro en De Watergroep ook maatregelen aan de landbouwers aan om puntvervuiling tegen te gaan. Hiermee willen we dan in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen verminderen. Tot slot wordt i.s.m. het Regionaal Landschap Westhoek ook gewerkt om op landschappelijk niveau de beekvalleien te herstellen. Door middel van kleinschalige aanplantingen kunnen nog extra erosiebuffers gecreëerd worden en versterken we tegelijk de natuurlijke inrichting van het gebied. 
Een totaalpakket aan maatregelen om een oplossing te bieden aan alle uitdagingen in dit gebied.

Klik hier voor meer info over 'Water-Land-Schap'