30-06-2021

Het drinkwater dat De Watergroep levert voldoet aan 67 kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in Vlaamse normen, gebaseerd op Europese regelgeving. De waterbedrijven controleren het drinkwater binnen dit regelgevende kader. De controles vinden plaats in de volledige keten: van de bron tot aan de kraan. In de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn, die eind 2020 is goedgekeurd, zijn nu voor het eerst ook normen vastgelegd voor perfluorverbindingen (PFAS). Deze nieuwe richtlijn moet tegen eind 2022 omgezet worden in Vlaamse wetgeving.
 

Onderzoek door waterbedrijven

De waterbedrijven startten al in 2018 met onderzoek naar de aanwezigheid van de op te volgen stoffen in het Vlaamse drinkwater. Een eerste oriënterend onderzoek, op initiatief van de bevoegde overheden, toonde toen aan dat de waarden binnen de nu door Europa vooropgestelde norm blijven. In enkele West-Vlaamse gemeenten die De Watergroep bevoorraadt, lag de concentratie maximaal op 37 nanogram per liter, wat ver onder de norm van 100 nanogram per liter blijft en dus geen reden vormt tot ongerustheid. Eigen metingen in diezelfde periode gaven gelijklopende waarden aan.
 

Meetcampagne op oppervlakte- en grondwater De Watergroep

Uiteraard volgen we – in samenspraak met de bevoegde instanties en in samenwerking met de collega-drinkwaterbedrijven – de situatie van dichtbij op. Vanaf begin juli 2021 starten 3 meetcampagnes voor zowel oppervlaktewaterwinningen als kwetsbare grondwaterwinningen. Daarbij laten we telkens zowel het ruwe water (het ingenomen oppervlaktewater) als het geproduceerde drinkwater onderzoeken. Daarnaast worden ook alle watertorens, waterreservoirs en aankooppunten van De Watergroep bemonsterd. De meetcampagnes worden uitgevoerd door een extern laboratorium. Daarnaast zijn we een eigen meetmethode aan het opzetten in ons geaccrediteerde laboratorium.
 

Behandelingstechnieken en opvolging

We zijn momenteel de bouw van een nieuwe nabehandeling aan het afronden in waterproductiecentrum De Blankaart, die onder meer met een tweetraps actievekoolfilter moet instaan voor een robuustere nabehandeling. We volgen de ontwikkelingen rond PFAS de komende maanden nauwgezet op, zodat we bijkomende maatregelen kunnen nemen indien nodig. Tot slot pleiten wij actief bij de overheid voor een strenger beschermingsbeleid voor onze waterbronnen om ervoor te zorgen dat deze bronnen niet vervuild geraken. Het voorkomen van bronvervuiling is zowel op korte als op lange termijn de meest duurzame oplossing. De Watergroep zet dan ook sterk in op een proactief bronbeleid. 
 

PFAS? 

PFAS – of per- en polyfluoralkylstoffen – is een chemische familie die bestaat uit bijna 5.000 individuele stoffen waaronder PFOS.