19-06-2023

waterkwaliteit westhoekSamen met Provincie West-Vlaanderen, lokale landbouwers, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Inagro, Stad Ieper, Gemeente Heuvelland en Regionaal Landschap Westhoek werken we aan een betere waterkwaliteit in de Westhoek. Het project Water+Land+Schap 1.0 Robuuste Waterlopen Westhoek resulteerde de afgelopen drie jaar in een aantal maatregelen, onder meer een aangepast gebruik van pesticiden, waardoor de productie van drinkwater minder vaak wordt stilgelegd. 

De eerste fase zit erop. De komende jaren gaan we verder met de uitwerking van een nieuw ambitieus actieplan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Project Water+Land+Schap

Een belangrijke doelstelling van dit project is het veilig stellen van de drinkwaterproductie in de Zillebekevijver en Dikkebusvijver. Door de afspoeling van landbouwgronden naar de wateraanvoerende beken komen te veel nutriënten (stikstof en fosfor), pesticiden en slib in de drinkwaterproductievijvers terecht.

Tot voor kort moest de drinkwaterproductie jaarlijks worden stilgelegd door te hoge concentraties aan pesticiden. Deze pesticiden zijn afkomstig van (onaangepast) gebruik door landbouwers, maar voor sommige stoffen ook door verkeerd gebruik door particulieren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van slakkenkorrels langs waterlopen.

 

Uitgevoerde acties

Binnen het Water+Land+Schap Robuuste Waterlopen Westhoek wordt gewerkt in 2 fasen. Fase 1 is nu 3 jaar bezig en focust op samenwerking met en tussen landbouwers om de erosie aan te pakken en de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten tot een minimum te reduceren. Vooral het aantal gewasbeschermingsmiddelen werd binnen het afstroomgebied van de Bollaertbeek teruggedrongen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de inname voor drinkwaterproductie al minder vaak diende stopgezet te worden.
 
Het project heeft de voorbije 3 jaar geleid tot meer dan 10 kilometer nieuwe bufferstroken, 8 erosiedammen (waarvan nog 4 in aanmaak), een fytobak en een vul- en spoelplaats bij landbouwers op hun bedrijf.

 

Nieuw actieplan

Deze resultaten geven aanleiding om fase 2 op te starten en het ambitieniveau nog te verhogen, vanuit een samenwerking tussen de overheden, de betrokken organisaties, de landbouwers én de burgers. Dit jaar werken we een actieplan uit met zowel technische als landschappelijke ingrepen om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. De eerste uitvoeringen hiervan zullen wellicht in 2024 gebeuren.