09-07-2020

Spoelen van drinkwaternetten

Ook tijdens droge periodes doet De Watergroep er alles aan om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Leidingen spoelen na onderhoudswerken is een noodzakelijk deel van dat proces. We nemen een aantal maatregelen om het spoelen zo duurzaam mogelijk te laten verlopen:

  • We houden het volume aan spoelwater zo beperkt mogelijk.
  • We laten het spoelwater zoveel mogelijk infiltreren of proberen er een nuttige toepassing voor te vinden (bv. waterbak in een weide).We werken aan een gerichte communicatie naar de betrokken gemeente en/of omwonenden bij geplande spoelwerken. Binnenkort loopt er een proefproject via de Facebookpagina van De Watergroep. Volg De Watergroep op Facebook.

Bemaling van grondwater

Op een bouwwerf is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om het grondwaterpeil te verlagen. De VMM heeft hiervoor enkele richtlijnen opgelegd. In eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd. Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. In de vergunningsaanvraag of melding voor de bemaling moet de aanvrager motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn.

Meer info over bemaling via VMM >>

Samenwerkingsinitiatieven om werfwater nuttig in te zetten

De Watergroep ondersteunt maatschappelijke initiatieven en werkt actief samen met stakeholders om waterverspilling tegen te gaan. Enkele voorbeelden:

  • Opgepompt maar ongebruikt grondwater beschikbaar maken met Opensource.Brussels

Opensource.Brussels wil zuiver leidingwater besparen door een volledig alternatief ecosysteem van vraag en aanbod van grondwater op elkaar af te stemmen en te coördineren tussen de vergunningverlenende overheid, aannemer en eindgebruiker. Zo verkleint de druk op het natuurlijke ecosysteem en werken we samen aan de duurzame ontwikkeling en veerkracht van de samenleving.

Meer info via Opensource.Brussels>>

  • Werfwater: water vloeiend van bouw naar buurt

We hebben contact met het initiatief ‘Werfwater’ van Lemon en Switchrs. Dit is een online platform dat de vraag naar en het aanbod van water samenbrengt. Bedrijven die (bemalings)water aanbieden kunnen zich via het platform aanmelden. En partijen die op zoek zijn naar water, kunnen op WerfWater locaties terugvinden waar water beschikbaar is.

Meer info via Werfwater >>

Veiligheid voorop

Om de beschikbare waterstromen op een veilige manier in te kunnen zetten, zal De Watergroep: 

  • staalnames en analyses uitvoeren op het beschikbare water,
  • advies verlenen over de kwaliteit en de mogelijke risico’s en toepassingen van het aangeboden water,
  • meetinstrumenten ter beschikking stellen om volumes te monitoren (landbouw, tuinonderhoud particulieren, vullen van regenwaterputten, zwembaden …) en inzicht te krijgen in de waterstromen,
  • de verkregen data over volumes en bestemmingen opvolgen en interpreteren,
  • zonodig investeren in kleine infrastructuur van opvang en distributie om het beschikbare water aan te bieden,
  • overleggen met verschillende stakeholders: de regulerende overheid (VMM, provincie) en vergunnende overheid (steden en gemeenten), waterzuiveringsbedrijven, aanbieders van water (bouwheren, aannemers, waterdistributiebedrijven) en afnemers van water (particulieren, bedrijven, landbouw, steden en gemeenten …).