20-12-2018

Parallel met de omschakeling van De Watergroep van een provinciaal georganiseerd bedrijf naar een procesgeorganiseerd bedrijf, worden ook de bestuursorganen van De Watergroep vanaf 1 januari 2019 op een andere manier georganiseerd. De huidige bestuursorganen worden omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en één aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité genoemd. ‘We hechten veel belang aan inspraak en betrokkenheid van de vennoten en willen via deze nieuwe structuur maximaal in dialoog gaan,’ vertelt directeur-generaal Hans Goossens.

De vergaderingen van deze 2 aandeelhoudersbesturen zullen trimestrieel worden georganiseerd op verschillende locaties verspreid over de betrokken provincies. De gemeentelijke vertegenwoordiger is niet verplicht de vergadering in zijn provincie te volgen maar mag de vergadering op een andere locatie bijwonen. De Watergroep is er immers van overtuigd dat gedeelde ervaringen met gemeenten uit andere provincies kunnen leiden tot nieuwe en betere inzichten op het vlak van drinkwaterdistributie en rioolbeheer. Op de eerste vergadering van 2019 zal gepolst worden naar de interesses en behoeften van de vennoten om de bijeenkomsten maximaal interactief te maken.
 

Wie kan zich kandidaat stellen?

De afgevaardigde van het gemeentebestuur voor de aandeelhoudersbesturen moet een gemeenteraadslid zijn, bij voorkeur met een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van De Watergroep. Voor dit mandaat mogen geen personen worden aangeduid die al lid zijn van de raad van bestuur van De Watergroep. De leden van de aandeelhoudersbesturen worden aangeduid voor een periode van 6 jaar en zijn herbenoembaar. 

De vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen ontvangen per vergadering een geïndexeerd presentiegeld van 213,13 euro en een kilometervergoeding zoals die wordt vastgesteld voor de overheidssector. Wanneer een vertegenwoordiger een vergadering op meerdere locaties wenst bij te wonen, ontvangt hij slechts het presentiegeld en de kilometervergoeding voor de eerst bijgewoonde vergadering. 

Naast de vertegenwoordiging in de aandeelhoudersbesturen, dient de gemeente ook een afgevaardigde én een plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Watergroep aan te duiden. Deze personen hoeven geen lid te zijn van de gemeenteraad. De afgevaardigden in de algemene vergadering ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding. De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering in principe op de eerste vrijdag van de maand juni. 
 

Kandidaturen indienen voor 31 januari

Om de administratieve verwerking tijdig te kunnen afhandelen, is het belangrijk dat we uiterlijk 31 januari 2019 over de nodige informatie beschikken. Dit kan doorgegeven worden via www.dewatergroep.be/aandeelhoudersbesturen2019