11-03-2021

In de Pano-reportage (Waarom droogt Vlaanderen uit?) van 10 maart 2021 kwam onze grondwaterwinning in Bovelingen (Heers) kort aan bod. De reportage maakte een link tussen de plaatselijke verzakkingsproblematiek en deze grondwaterwinning maar gaf geen volledig beeld van de situatie. Daarom geven we graag een bijkomende toelichting.
 

Geen oorzakelijk verband met onze waterwinning 

Wij krijgen sinds begin 2020 inderdaad meldingen van scheuren en schade aan woningen in de omgeving van deze waterwinning. We lieten deze schadedossiers zorgvuldig nakijken en behandelen door een verzekeringsexpert. Deze expert stelde geen oorzakelijk verband vast tussen de schade aan de woningen en onze waterwinning. 2 onafhankelijke studies door erkende MER-deskundigen (milieueffectrapportage) zijn tot dezelfde conclusie gekomen: als er al een impact zou geweest zijn, dan had die bij de opstart van de waterwinning moeten optreden en niet nu. Het grondwaterpeil staat al decennia onder de zettingsgevoelige lagen.

De waterwinning in Bovelingen (Heers) is sinds 1977 in dienst. De Watergroep heeft een vergunning voor een jaarlijks debiet van 1,4 miljoen m³ maar blijft daar, met ongeveer 900.000 m³ per jaar, ruim onder.

Productie waterwinning Bovelingen

Waar komen die scheuren dan vandaan?

De opeenvolgende droogtes, en vooral de toegenomen verdamping, zorgen in heel Vlaanderen voor lage grondwaterpeilen en vooral voor uitdroging van de bodem. Als de lokale bodemopbouw zettingsgevoelig is, dan treden er bij uitdroging ‘zettingen’ op en kunnen er scheuren ontstaan. De voorbije jaren worden op meerdere plaatsen in Vlaanderen scheuren in woningen vastgesteld als gevolg van de uitzonderlijke droge periodes en bodemuitdroging. 

Wat met de milieu-impact van deze waterwinning?

De milieu-impact van onze waterwinning op de onmiddellijke omgeving staat uitvoerig beschreven in de hydrogeologische studie die is uitgevoerd in het kader van de vergunningsprocedure. We baten deze waterwinning uit met het grootste respect voor de natuurlijke omgeving én dragen actief bij tot het beschermen van die omgeving. Dit blijkt ook uit de erkenning van 2 natuurgebieden in de nabije omgeving, een VEN-gebied (Vlaams ecologisch netwerk) en een Europees Habitatgebied.

Hoe zit dat met die nieuwe vergunningsaanvraag?

De huidige vergunning voor de waterwinning in Heers loopt tot oktober 2022. De Watergroep startte recent een hervergunningstraject op. Het is zeker niet de bedoeling om in de toekomst het debiet te verhogen en meer water te winnen.

In 2020 hebben we een extra grondwaterput geboord om de waterleveringszekerheid te verhogen. Een extra grondwaterput laat ons namelijk toe een andere put uit dienst te nemen voor onderhoud en zo de waterwinning beter te beheren.