23-05-2016

Binnen het consortium DOC2C’s werkt De Watergroep samen met PWN Technologies (Nederland), South West Water (Groot-Brittannië) en de universiteiten van Lille en Delft om innovatieve technieken te ontwikkelen voor de verwijdering van opgeloste organische koolstof (DOC) uit drinkwater. Deze samenwerking binnen de 2 Zeeënregio kan rekenen op Europese subsidies vanuit het Interreg 2 Zeeën programma.

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een omvang van 241 miljoen euro  voor de cofinanciering van projecten. De algemene doelstelling is een innovatief, op kennis en onderzoek gebaseerd, duurzaam 2 Zeeëngebied te ontwikkelen, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

De projectpartners werken samen aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën om op een verbeterde manier opgeloste organische koolstof (DOC, Dissolved Organic Carbon) uit het drinkwater te verwijderen. Deze koolstof komt door allerlei oorzaken in het oppervlaktewater terecht.

Dit project leidt tot een intensieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen drinkwaterbedrijven, universiteiten, kenniscentra, aannemers en ingenieursbureaus die zich allemaal met oppervlaktewaterzuivering bezighouden. Het opent ook nieuwe marktkansen voor leveranciers van technologie en leidt tot een lagere milieubelasting en verbeterde kwaliteit van drinkwater.

Meer informatie vind je op www.interreg2seas.eu of http://doc2cs.com