28-08-2020

Met de algemene vergadering van 28 augustus 2020 kwam een einde aan het mandaat van de voltallige raad van bestuur. De nieuwe raad van bestuur zal uit 13 leden bestaan in plaats van 17. Dhr. Brecht Vermeulen wordt de nieuwe voorzitter.
 

Samenstelling raad van bestuur

De bijzondere algemene vergadering van 8 december 2017 heeft de nieuwe statuten van De Watergroep goedgekeurd, die sinds 1 januari van dit jaar in voege zijn. Volgens die nieuwe statuten bestaat de raad van bestuur voortaan uit 13 leden inclusief de voorzitter:

  •  4 bestuurders benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de vennoten
  •  1 bestuurder benoemd door de Vlaamse Regering uit een lijst van 4 kandidaat-bestuurders voorgedragen door de vennoten van de respectieve provincies
  •  3 bestuurders, inclusief de voorzitter, benoemd door de Vlaamse Regering
  •  5 onafhankelijke bestuurders te benoemen door de Vlaamse Regering na selectie en voordracht door de raad van bestuur (conform het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector).  
     

Aanstelling voorzitter, 7 bestuurders en 2 regeringscommissarissen

De vennotenvergaderingen hebben op 8 en 9 juli 4 bestuurders voorgedragen waarvan de Vlaamse regering er op 17 juli één heeft aangestelddhr. Gerald Kindermans. Op diezelfde datum heeft de Vlaamse Regering dhr. Brecht Vermeulen aangesteld als nieuwe voorzitter. Daarnaast werden dhr. Luc Asselman en mevr. Miet Vandersteegen aangesteld als bestuurders.

Tot slot heeft de Vlaamse Regering eervol ontslag verleend aan de regeringscommissarissen dhr. Pieter De Cuyper en dhr. Michiel Van Peteghem. De nieuw aangestelde regeringscommissarissen zijn mevr. Hilde Bruggeman en dhr. Victor Dries.

De vennotenvergaderingen hebben op 8 en 9 juli volgende kandidaten voorgedragen die vandaag zijn aangesteld door de algemene vergadering:

  •  vanuit de vennotenvergadering West-Vlaanderen: dhr. Hedwig Kerckhove
  •  vanuit de vennotenvergadering Oost-Vlaanderen: mevr. Lieve Truyman
  •  vanuit de vennotenvergadering Vlaams-Brabant: dhr. Dirk Claes
  •  vanuit de vennotenvergadering Limburg: dhr. Tom Thijsen.

De nieuwe raad van bestuur zal dus starten met 8 leden. Zij zullen een oproep naar onafhankelijke bestuurders lanceren en 10 kandidaten voordragen, waarvan de Vlaamse Regering er in de loop van het najaar 5 zal benoemen. 

Het mandaat van de nieuwe bestuurders loopt tot de algemene vergadering in 2025.
 

Brecht Vermeulen is nieuwe voorzitter raad van bestuur

Brecht VermeulenDhr. Brecht Vermeulen was ruim 18 jaar directeur van De Mandel, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van West-Vlaanderen, en is momenteel actief in projectontwikkeling en vastgoed. Hij was volksvertegenwoordiger van 2014 tot 2019.

Dhr. Vermeulen spreekt de ambitie uit om met De Watergroep een betrouwbare partner te zijn en te blijven voor zowel de particuliere klanten, de lokale besturen als de industriële klanten. ‘We moeten een correcte dienstverlening bieden tegen een correcte prijs en tegelijkertijd inspelen op nieuwe inzichten en uitdagingen. We kunnen niet voorbijgaan aan de voorbije droge zomers en moeten sensibiliseren om rationeler en spaarzamer om te gaan met onze kostbare watervoorradenWe moeten zelf ook aandacht hebben voor de performantie van onze infrastructuur, het niet in rekening gebrachte water terugdringen en ook aan onze klanten instrumenten aanreiken om lekken sneller op te sporen. We staan voor een boeiende transitie waarbij we met innovatieve technologie moeten inzetten op een duurzame, gegarandeerde en betaalbare watervoorzieningOm die transitie succesvol te kunnen doorvoeren, ben iervan overtuigd dat we moeten durven radicaal anders te denken en te handelen. De complexiteit van de uitdagingen vraagt een intense en nieuwe vorm van samenwerken, zowel tussen de publieke waterbedrijven onderling als met private ondernemingen en andere nutsbedrijven,’ aldus de nieuwe voorzitter.