05-10-2022

De Vlaamse proeftuin vormt één van de zes pilootsytemen binnen het grote Europees project B-WaterSmart. De proeftuin onderzoekt hoe spelers zoals De Watergroep, Aquafin, landbouw, steden en gemeentes tot een meer robuuste en kwalitatieve drinkwatervoorziening kunnen komen

In het waternetwerk worden volgende vier concepten ontwikkeld en gedemonstreerd:

 

💧 Concept 1 - korte keten-waterprincipe 

Aquafin, De Watergroep en KWR zuiveren effluent van RWZI Woumen (Aquafin) op tot voldoende kwaliteit om het te gebruiken in waterproductiecentrum De Blankaart. 

Waarom doen we dit? 

De rechtstreekse koppeling tussen effluent en drinkwaterproductie zorgt ervoor dat water onderweg niet meer vervuild kan worden door lozingen of afstromingen.

 

 

💧 Concept 2 - RO-pilootinstallatie voor een meer robuuste drinkwatervoorziening

De Watergroep test een geavanceerde RO (omgekeerde osmose)-pilootinstallatie die de waterbevoorrading van waterproductiecentrum De Blankaart moet verhogen. De membranen ontzilten het ruwe water en vormen een extra barrière tegen verontreinigingen.

Wat is het voordeel ? 

Door de specifieke membraanwerking kan er meer ruw water worden ingenomen en kunnen we droge periodes gemakkelijker overbruggen.

 

 

💧 Concept 3 - bouw van bufferbekken met slim meetsysteem om stormwater op te vangen

Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), Aquafin en Stad Mechelen onderzoeken of irrigatiebehoeften voor de landbouw en stormwateropvang kunnen gecombineerd worden door de bouw en slim hydraulisch beheer van een bufferbekken. VITO ondersteunt hierbij de partners door gebruik van infiltratiemodellen.

Waarom is opvang van stormwater via een slim meetsysteem zo belangrijk? 

Stormwater ontstaat door intense buien en wordt snel afgevoerd via het rioolnetwerk. Een slim meetsysteem en een bufferbekken zorgen voor maximale opvang van stormwater en helpen om het rioleringsnetwerk te ontlasten. In periodes van droogte wordt het water ook maximaal nuttig gebruikt voor landbouw.

 

 

💧 Concept 4 - slimme uitgebreide regionale analyse van de verschillende watervragers en watergebruikers

KWR wil slimme oplossingen vinden en promoten die meerdere problemen aanpakken. Daarnaast wil dit onderzoeksinstituut ook watervragers en -aanbieders op een efficiënte manier met elkaar laten samenwerken in een regionale context. 

KWR zal het waternetwerk in kaart brengen en daaruit regionale conclusies trekken. Het onderzoeksinstituut gebruikt hiervoor een watermodel dat verder zal vormgegeven worden in dit project.

 

Partners van de Vlaamse proeftuin zijn:

De Watergroep, KWR, Aquafin, PSKW, VITO, VLAKWA en Stad Mechelen.
De Watergroep en PSKW leiden deze proeftuin onder het mentorschap van KWR. 

 

Wat is B-WaterSmart?

Een groot Europees project dat gefinancierd wordt door het Horizon2020-programma van de Europese Unie. Zes regio’s en steden, verspreid over Europa, onderzoeken op een innovatieve manier hun water(her)gebruik.