03-06-2021

Op 17 mei 2021 heeft de directeur-generaal van De Watergroep besloten tot definitieve vaststelling van de onteigening in het kader van de bouw en aanleg van een waterproductiecentrum met waterwinning in Tongeren (Overhaem).
 

Bekijk hier het onteigeningsbesluit (PDF, 3 MB) >>

Bezwaar kan ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. 

Het beroep moet worden ingesteld bij verzoekschrift binnen een termijn van 45 dagen die ingaat de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan de belanghebbenden wordt voorzien en de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen. Het beroep wordt ingesteld met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.