24-02-2022

De Watergroep diende in het najaar van 2021 een aanvraag tot hervergunning in voor haar waterproductiecentrum in Bovelingen (Heers). In die aanvraag werd het vergunde debiet teruggebracht van 1.460.000 m³ per jaar tot het gemiddeld opgepompte volume van de voorbije jaren, namelijk 900.000 m³ per jaar. In navolging van het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) reduceert De Watergroep het aangevraagde debiet nu nog verder naar 850.000 m³ per jaar. De Watergroep houdt haar engagement aan om uiterlijk tegen 2032 het opgepompte volume verder te reduceren tot 450.000 m³ per jaar. 

Momenteel levert De Watergroep vanuit het waterproductiecentrum in Bovelingen (Heers) onthard drinkwater aan 16.000 inwoners van Gingelom, Heers, Sint-Truiden en Berloz. De huidige vergunning omvat een reservecapaciteit, zodat tot 25.000 inwoners vanuit Bovelingen kunnen worden bevoorraad. De Watergroep besliste eerst al het vergunde pompvolume voor de grondwaterwinning in Bovelingen terug te dringen omdat nieuwe studies aantonen dat er naar de toekomst toe een achteruitgang van de toestand van de grondwaterlaag dreigt bij extreme klimaatomstandigheden (extreme droogte). Daarbij wordt rekening gehouden met de cumulatieve effecten van het klimaat, de toename van andere grondwaterwinningen, de toegenomen verharding, bodemverdichting, drainage ... Dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de Krijtlaag in Zuid-Limburg maar ook in de aangrenzende regio in Wallonië.
 

Gewijzigde vergunningsaanvraag

Het oorspronkelijk aangevraagde volume wordt nu in eerste instantie verder gereduceerd tot 850.000 m³ per jaar. Dit kan via de bouw van een mobiele pompinstallatie en later de bouw van een definitieve installatie. Door het opgepompte volume sneller te reduceren, zullen delen van Heers wel opnieuw harder water krijgen (Engelmanshoven, Klein-Gelmen, Groot-Gelmen en Gelinden). Daarover wordt nog tijdig gecommuniceerd. De Watergroep engageert zich nog steeds om uiterlijk tegen 2032 het opgepompte debiet terug te dringen tot 450.000 m³ per jaar. Dit wordt ook zo opgenomen in de vergunningsaanvraag. Hiertoe is een concreet afbouwplan uitgewerkt dat verschillende investeringen én technische maatregelen omvat. 

Naast het beperken van het pompvolume, zal De Watergroep extra sonderingen en peilbuizen plaatsen om de actuele grondwaterstanden nauwlettend te kunnen monitoren. De Watergroep heeft bovendien een concreet maatregelenpakket uitgewerkt met betrekking tot het nabije natuurgebied, dit in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos, dat eigenaar is van het natuurgebied. 
 

Vergunningsprocedure

De aanpassing van de vergunningsaanvraag impliceert een formeel ‘wijzigingsverzoek’. Dit wijzigingsverzoek geeft aanleiding tot een nieuw openbaar onderzoek, dat loopt van 21 februari tot en met 22 maart. In samenwerking met het gemeentebestuur van Heers organiseert De Watergroep op 24 februari opnieuw een informatievergadering om het dossier toe te lichten. Het vergunningsdossier wordt vervolgens samen met de adviezen van de betrokken instanties ter beslissing voorgelegd aan de Vlaams minister van Omgeving.

Lees alle veelgestelde vragen over deze vergunningsaanvraag via www.dewatergroep.be/bovelingen