13-06-2019

Waterproductiecentrum De BlankaartDe klimaatverandering zorgt voor heel wat uitdagingen op het vlak van drinkwatervoorziening. Om ook in de toekomst voldoende kwaliteitsvol water te kunnen leveren, voert De Watergroep momenteel een proefproject uit op de terreinen van waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide. Het bedrijf gaat na of het mogelijk is het overtollige winterwater in de ondergrond te stockeren en het later – bij langdurige droogte – opnieuw op te pompen. Dat principe heet Aquifer Storage and Recovery (ASR).

Door de hoge verhardingsgraad in Vlaanderen spoelen grote hoeveelheden regenwater al te snel weg naar waterlopen en rioleringen, en zo naar de zee. “Met dit proefproject gaan we na of we wateroverschotten in de ondergrond kunnen injecteren, tussen 200 en 300 meter diep. Het water dat we onder de grond bewaren, kunnen we in de zomer weer oppompen”, vertelt hydrogeoloog Alexander Vandenbohede. “Die aanpak heeft veel voordelen: we kunnen snel een voorraad opbouwen, er loopt minder water naar de zee en we leggen minder beslag op de ruimte dan wanneer we bijvoorbeeld een extra spaarbekken zouden moeten aanleggen.”

Schematische voorstelling ASR
 

Onderzoek naar kwantiteit en kwaliteit

Vooraleer dergelijk ASR-systeem kan worden opgezet, is heel wat studiewerk nodig door de hydrogeologen van De Watergroep. In 2018 heeft een eerste studie aangetoond dat er op het terrein in Diksmuide potentieel is om behandeld water in de ondergrond te injecteren. Na een proefboring begin mei gaat De Watergroep nu via pomptesten na of de capaciteit van de ondergrondse waterlaag aan De Blankaart - de Sokkel – voldoende groot is. Tijdens de zomer volgt een haalbaarheidsstudie die moet aantonen of deze site al dan niet potentieel heeft.

Peilputten in Oosteeklo“En uiteraard gaan we ook zorgvuldig na of het geïnjecteerde water het ondergrondse watersysteem niet verstoort. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij”, aldus Alexander Vandenbohede. “Het water zal in elk geval een voorbehandeling moeten krijgen. Er moet ook nog een wetgevend kader komen rond dergelijke systemen van ondergrondse berging.” 

Het proefproject rond ASR in De Blankaart kadert binnen een globale aanpak waarmee De Watergroep een antwoord biedt op de uitdagingen die op ons afkomen in het kader van de klimaatverandering. Zo lopen er bijvoorbeeld ook gesprekken met collega-drinkwaterbedrijf IWVA om te kijken hoe we een nieuwe mix van bronnen kunnen inzetten door water uit kreekruggen, rivieren en zelfs opgewaardeerd afvalwater te gebruiken en waarbij we de ondergrondse zandlagen als behandelingsstap gebruiken om de waterkwaliteit te garanderen.

Door de peilputten rond onze bestaande grondwaterwinningen te automatiseren, kan De Watergroep de grondwaterstanden en de beschikbare reserves op de voet volgen en die bronnen zo efficiënt mogelijk inzetten. 
 

Meer zien?

Bekijk de reportage van VRT-journaal

Bekijk de reportage van Focus-WTV