28-08-2020

‘Het aantal aftakkingen is met 1% gestegen, terwijl het gefactureerde verbruik per aftakking licht gedaald is met 1 m³,’ aldus Mieke Van Hootegem, voorzitter van de raad van bestuur. ‘Ondanks de piekverbruiken bij warme, droge periodes, zien we dat dit afgevlakt wordt in het verbruik op jaarbasis. Het is dus een uitdaging om ons business model aan deze economische realiteit aan te passen. Als openbaar nutsbedrijf is het sowieso onze taak om in te zetten op een duurzame, innovatieve en klimaatrobuuste drinkwatervoorziening’, stelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.
 

Financiële resultaten

Sfeerbeeld WPC De Blankaart

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van 1.723 miljoen euro. De bedrijfswinst bedraagt 27,1 miljoen euro, de te bestemmen winst bedraagt 26,7 miljoen euro. Er hebben zich een aantal belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen van De Watergroep:

  • Van een provinciaal aangestuurde naar een procesgestuurde organisatie:

Begin november 2019 heeft De Watergroep de overstap gemaakt naar haar nieuwe, procesgestuurde organisatiestructuur. Door op een uniforme manier te werken over alle regio’s heen, komt er ruimte vrij om in te zetten op nieuwe technologieën met als einddoel een betere service voor de klanten.

  • De Watergroep blijft inzetten op een duurzame en ‘slimme’ watervoorziening:

De klimaatverandering zet een grote druk op de vraag en het aanbod van ons drinkwater. Om ook in de toekomst kwaliteitsvol drinkwater te garanderen, blijft De Watergroep werken aan een duurzaam en gediversifieerd bronbeheer, past ze haar infrastructuur aan om voldoende klimaatrobuust te zijn en zet ze volop in op innovatie. Zo staan in het waterproductiecentrum De Blankaart (Diksmuide) de nieuwe nabehandelingsinstallatie en een nieuw dienstengebouw in de steigers.

  • Eerste fase nieuw Algemeen Waterverkoopreglement in voege

Op 24 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het Algemeen Waterverkoopreglement goedgekeurd. De eerste fase van dit besluit is ingegaan op 1 juli 2019 en betreft voornamelijk sociale maatregelen. Zo komt een klant nu sneller in aanmerking voor een minnelijke schikking en is de betaaltermijn opgetrokken van 20 dagen naar 30 dagen. De eerste aanmaning is voortaan ook kosteloos.

  • Nossegem overgestapt naar Farys

Vanaf 1 januari 2019 wordt de drinkwatervoorziening daardoor in de volledige gemeente Zaventem verzorgd door Farys.
 

Aantal klanten stijgt licht, gefactureerd verbruik per aftakking daalt licht

Sfeerbeeld drinkwaterHet aantal aftakkingen is in 2019 met 1% gestegen tot 1.451.429. Het aantal klanten is eveneens met 1% gestegen tot 3.265.106. Samen stonden zij vorig jaar voor een gefactureerd verbruik van 136,6 miljoen m³ water, een lichte stijging van 0,4% in vergelijking met 2018. Het gemiddelde gefactureerde huishoudelijke verbruik per aftakking blijft licht dalen: in 2019 ging het om 69 m³ per aftakking, nagenoeg 1 m³ minder dan in 2018. Dit wordt verklaard door een daling van het aantal gedomicilieerden per aftakking en een daling van het verbruik per inwoner (van 82 liter per persoon per dag naar 81 liter per persoon per dag).

In 2019 produceerde De Watergroep 129 miljoen m³ drinkwater. Dat is een daling met 0,47% in vergelijking met 2018. In totaal beschikte De Watergroep vorig jaar over 180 miljoen m³ drinkwater voor haar klanten, wat ongeveer een status quo betekent. 
 

Zachter water voor alle klanten 

De Watergroep wil op termijn zacht water leveren aan al haar klanten. Hard drinkwater is gezond, maar de kalk in het water zorgt voor afzetting op kranen en in huishoudelijke apparaten. Daarom investeert De Watergroep waar nodig in een extra wateronthardingsstap bij de bouw of renovatie van waterbehandelingsinstallaties. In Eeklo namen we in 2019 een nieuw waterproductiecentrum met centrale deelontharding in dienst. Tussen nu en eind 2027 investeert De Watergroep in 10 bijkomende wateronthardingsinstallaties: 5 in Limburg, 4 in Vlaams-Brabant en 1 in West-Vlaanderen.

Geplande ontharding

Innovatie en ‘slim’ met water

InnovatieDe Watergroep maakt haar waterproductie- en distributieketen efficiënter en duurzamer door ‘slim’ om te gaan met data. We doen dit bij voorkeur met andere wateractoren en kennispartners, bv. binnen Internet of Water Flanders, een 100% Vlaams initiatief waarbij we de kwaliteit en de kwantiteit van het beschikbare ruw water in real-time kunnen opvolgen. In 2019 zijn we eveneens van start gegaan met een proefproject digitale meters. Die digitale meters moeten ons in de toekomst een beter inzicht geven in het verbruik van onze klanten, zodat we onze productie beter kunnen sturen. ‘Meer meten’ is ook een van de instrumenten om ons lekverlies terug te dringen, samen met onder andere een doorgedreven investeringsbeleid, een proactieve lekopsporing en snellere hersteltijden.
 

Volume industriewater stijgt tot 8,8 miljoen m³

Door water op maat aan te bieden, stelt De Watergroep bedrijven in staat om hun waterverbruik te rationaliseren. Dat is niet alleen financieel interessant, het is ook goed voor het milieu. Directeur-generaal Hans Goossens: ‘In 2019 is de jaarlijkse productie van water op maat gestegen van 8,1 naar 8,8 miljoen m³. Dit is onder andere te verklaren door nieuwe installaties die we in dienst hebben genomen bij zuivelbedrijf Milcobel (sites in Langemark en Kallo) en bij DuPont (Brugge), een bedrijf gespecialiseerd in de productie van gist en enzymen. Daarnaast hebben we de capaciteit uitgebreid van de bestaande installatie bij aardappelproducent Agristo (Wielsbeke).’

Infografiek industriewater
 

2 nieuwe vennoten voor Riopact

Infografiek RiopactRiopact, de business unit die De Watergroep samen met Aquafin heeft opgezet, ontzorgt gemeenten op het vlak van afvalwaterbeheer, zodat ze tegen 2027 kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. In 2019 werd de toetreding van Sint-Gillis-Waas en Scherpenheuvel-Zichem als Riopact-vennoot voorbereid. Door toe te treden op 1 januari 2020 kozen deze gemeenten ervoor het volledige beheer van hun rioleringsstelsel toe te vertrouwen aan Riopact. Riopact zet sterk in op hemelwaterplannen, die binnen de context van de klimaatverandering een belangrijk werkinstrument zijn om wateroverlast te vermijden en kostbaar hemelwater niet in rivieren of riolen te laten verdwijnen. 
 

Lees het volledige jaarverslag op jaarverslag2019.dewatergroep.be