10-06-2016

De Watergroep heeft eind 2015 de kaap van de 3 miljoen klanten overschreden. ‘Om ervoor te zorgen dat al deze klanten 24 uur per dag en 7 dagen op 7 kunnen genieten van lekker en gezond kraantjeswater, stelt De Watergroep een ruim pakket aan investeringen voorop. We zullen de komende 6 jaar ruim 350 miljoen euro uittrekken voor duurzame investeringen in vervanging en uitbreiding van onze infrastructuur voor productie en toevoer. Daar bovenop komt nog 30 à 40 miljoen euro per jaar voor distributieleidingen’, vertelt Herman Van Autgaerden, voorzitter van De Watergroep.
 

Financiële resultaten

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van 1.527 miljoen euro en de resultatenrekening met een winst van 28,6 miljoen euro. De totale omzet is gestegen van 481,9 naar 565,9 miljoen euro.

Er hebben zich in het voorbije jaar een aantal belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen van De Watergroep:

  • Op 31 december 2014 nam De Watergroep de Intercommunale Watermaatschappij (IWM) over. Vanaf 2015 zijn de kosten en de opbrengsten van de overgenomen waterdienst geïntegreerd in de boeken van De Watergroep.
  • De herberekening van de provisie op het debiteurenrisico op de saneringsinkomsten heeft voor een eenmalige boekhoudkundige opbrengst van 11,4 miljoen euro gezorgd.
  • De meerwaarden gerealiseerd bij verkoop van activa (uitzonderlijke opbrengsten) worden wel nog geboekt, maar er staat geen identieke bijdrage aan het pensioenfonds tegenover, zoals dat in voorgaande jaren wel het geval was.
  • De Watergroep intensiveerde haar samenwerking met Aquafin op het vlak van efficiënt afvalwaterbeheer. 
     

Meer klanten, stagnerend verbruik

Kerncijfers 

Het aantal in dienst zijnde leveringseenheden is met 67.267 gestegen tot een totaal van 1.308.017 in 2015. Dit is een stijging van 5,42% ten opzichte van het jaar voordien. Het aantal inwoners heeft in 2015 de kaap van de 3 miljoen overschreden. Deze toename is onder meer te verklaren door de integratie van de Intercommunale Watermaatschappij (IWM).

Om al haar klanten van drinkwater te voorzien, produceerde De Watergroep het voorbije jaar 125,9 miljoen m³ drinkwater, wat 5% meer is dan in 2014. Als we de aan- en verkopen in rekening brengen, komt het nettoresultaat van onze waterbalans op een totaal beschikbaar volume aan drinkwater van 160 miljoen m³. Ook hier zien we een stijging ten opzichte van 2014, namelijk met bijna 6%.

Het gemiddelde huishoudelijke verbruik blijft quasi stabiel op 71,63 m³ per aftakking. ‘Het is evident dat deze stagnatie een uitdaging is voor de inkomsten van De Watergroep’, stelt voorzitter Herman Van Autgaerden. ‘Het is momenteel moeilijk in te schatten wat de impact zal zijn van de nieuwe tariefstructuur die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Het wordt in elk geval een uitdaging om via de nieuwe waterfactuur, waarbij er gekozen werd voor een lage vaste kost, kostendekking te garanderen.’

Het nieuwe eenheidstarief voor drinkwater heeft er ondertussen wel voor gezorgd dat afzonderlijke rekeningen per provinciale directie geen nut meer hebben. De afschaffing van de resultatenrekening per provincie werd daarom voorgelegd aan de statutaire algemene vergadering en ook goedgekeurd.
 

Zorgen voor een toekomstgerichte drinkwatervoorziening

Om ook de komende generaties van voldoende en kwaliteitsvol drinkwater te kunnen voorzien, trekken we extra middelen uit voor duurzame investeringen in vervanging en uitbreiding. Boudewijn Van De Steene, directeur-generaal van De Watergroep: ‘Het totale investeringsbudget productie en toevoer voor de komende 6 jaar bedraagt ruim 350 miljoen euro. Daar bovenop komt een verhoogd investeringsbudget voor distributieleidingen schommelend tussen 30 en 40 miljoen euro op jaarbasis. De medewerking van onze aandeelhouders en van de overheid zal mee het succes van het investeringsprogramma bepalen.’

De BlankaartHet grootste project is ongetwijfeld ons masterplan voor de renovatie van De Blankaart in Diksmuide. In dit waterproductiecentrum uit 1973 produceert De Watergroep elk jaar zo’n 10 miljoen m³ drinkwater op basis van oppervlaktewater, of zowat een derde van al het drinkwater in West-Vlaanderen. In de zomer van 2015 werd een semi-industriële proefinstallatie in dienst genomen en in de tweede helft van 2015 zijn we gestart met het ontwerp van de eerste fase van het masterplan. Tegen 2023 zal de renovatie afgerond zijn en beschikken we in Diksmuide over een totaal vernieuwde waterbehandeling uitgerust met de recentste technologie, die efficiënter en duurzamer is. Het spaarbekken wordt gerenoveerd en er komt een nieuw logistiek gebouw met een bezoekersruimte en een laboratorium. Het totale prijskaartje ramen we op 60 miljoen euro.

Daarnaast zal De Watergroep blijven investeren in centrale waterontharding. In het Limburgse Velm en het Oost-Vlaamse Zele staan nieuwe waterproductiecentra met centrale ontharding in de stijgers. De komende jaren trekken we 46 miljoen euro uit voor de versnelde bouw van 5 wateronthardingsinstallaties in Limburg: in Waltwilder (Bilzen), Tongeren, Kortessem, Borgloon en Nieuwerkerken.
 

Kraantjeswater, een kwaliteitsproduct

Om de kwaliteit van ons product te garanderen, werken we eveneens aan een methodiek van waterveiligheidsplanning, die de risico’s van bron tot klant in kaart brengen en daar de bijhorende procedures en maatregelen aan koppelen. In 2015 hebben we deze methodiek alvast op punt gesteld voor watertorens, reservoirs en puttenvelden. In een tweede fase volgen de waterwingebieden en de waterproductiecentra.

Om nog meer mensen te overtuigen om kraantjeswater te drinken, zet De Watergroep volop in op de uitbreiding van het van oorsprong Limburgse project drinKraantjeswater naar het volledige verzorgingsgebied van De Watergroep. Kraantjeswater wordt dagelijks op meer dan 60 kwaliteitsnormen gecontroleerd. We durven dan ook gerust te stellen dat kraantjeswater een lekkere én gezonde dorstlesser is. Bovendien is het milieuvriendelijk: het wordt zonder verpakking en zonder transport bij de klant thuis geleverd. Bekende peter Herman Verbruggen zal voortaan deze boodschap mee uitdragen.
 

Water op maat, voor elke toepassing

Oleon en Fuji OilMet de industriewaterprojecten levert de business unit Industrie & Services ‘water op maat’. Soms is daarbij geen drinkwaterkwaliteit noodzakelijk, bijvoorbeeld als we koelwater leveren, maar in de meeste gevallen stellen onze industriële klanten specifieke strenge eisen aan het proceswater dat wij hen leveren. In 2015 is het volume aan geproduceerd industriewater met maar liefst een kwart toegenomen van 5,4 naar 6,8 miljoen m³ op jaarbasis.

Een groot deel van die toename is toe te schrijven aan de indienstneming van de proceswaterinstallatie bij Oleon en Fuji Oil eind 2014. Een uniek project omdat we hier met één installatie het water van twee verschillende bedrijven zuiveren en hergebruiken. We leveren zo jaarlijks tot 900.000 m³ zacht en weinig gemineraliseerd proceswater.

2015 was ook het jaar waarin de business unit Industrie & Services het eerste internationale commerciële contract heeft afgesloten met een Nederlandse multinational, waarbij een bestaande installatie voor hergebruik van gezuiverd afvalwater overgenomen wordt met als doel het rendement ervan aanzienlijk op te trekken.

Dit eerste commerciële contract met een buitenlandse firma heeft in 2016 al een mooi vervolg gekregen met recent nieuwe contracten voor projecten in Suriname en India.
 

Riopact zet groei verder


Riopact In 2015 werd de samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep binnen Riopact verder versterkt. Er waren ook 2 nieuwe gemeenten die een overeenkomst ondertekenden met Riopact, namelijk Zemst en Menen. Dit brengt het totaal op 48 Riopact-gemeenten waarbij gekozen wordt voor rioleringsbeheer op maat.

Het aantal Riopact-vennotenbleef in 2015 stabiel op 15. Riopact heeft het volledige rioleringsstelsel en alle gemeentelijke rioleringstaken overgenomen van deze vennoten.
 

Toekomstplan 2014-2020

Om de toekomstige investeringen mogelijk te maken, werd er een Toekomstplan 2014-2020, met ambitieuze doelstellingen, uitgetekend. ‘We willen ruimte om de noodzakelijke investeringen in renovatie en nieuwe technologie mogelijk te maken, om onze riolerings- en industriewateractiviteiten verder te laten groeien,’ licht Boudewijn Van De Steene toe.

Naast de grote investeringen zijn er ook nieuwe uitdagingen op het vlak van waterproductie en -distributie. Denk maar aan veranderende verbruikspatronen, aan nieuwe stoffen die mogelijk een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit, aan de strenge eisen voor proceswater, aan de impact van de klimaatverandering. Daarom volgt De Watergroep de nieuwste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet, waarbij resoluut de kaart van innovatie en onderzoek getrokken wordt, waar mogelijk in samenwerking met relevante partners in binnen- en buitenland. Zo is De Watergroep sinds begin dit jaar aandeelhouder van de Nederlandse Reststoffenunie. Dankzij deze eerste participatie in een buitenlands bedrijf kunnen we kennis en ervaring uitwisselen rond kringloopeconomie, hebben we een grotere afzetmarkt voor onze reststoffen en kunnen we innovatie stimuleren.

Daarnaast werken we samen met de Nederlandse onderzoeksinstelling KWR en met het Vlaamse VITO. De toegenomen aandacht voor Onderzoek & Ontwikkeling komt ook tot uiting op budgettair vlak: we verhogen de ingezette middelen tot 1% van de jaaromzet voor drinkwater.

Lees er alles over op jaarverslag2015.dewatergroep.be.