09-06-2023

Logo WaterunieBeide waterbedrijven werken sinds begin 2022 gericht samen op vier trajecten om de waterbevoorrading in hun werkingsgebieden te optimaliseren. Deze samenwerking toonde al het gunstige potentieel aan om ook de operationele activiteiten te bundelen in één integraal waterbedrijf. De raden van bestuur van De Watergroep en Farys hebben het mandaat verleend aan het management om een concreet voorstel inclusief tijdstraject uit te werken om een gemeenschappelijke werkmaatschappij (operator) op te richten die ook de naam Waterunie zal dragen.

Met als doel de watervoorziening en bevoorrading in hun werkingsgebieden te optimaliseren, richtten De Watergroep en Farys in maart 2022 een gemeenschappelijke dochteronderneming op. Waterunie faciliteert zo de gerichte samenwerking op vier strategische trajecten. Deze samenwerking toonde inmiddels al een gunstig potentieel aan om ook de operationele activiteiten te bundelen.

Waterunie – gezamenlijke operator

Binnen deze operator worden dan alle activiteiten van beide bedrijven ondergebracht: productie en levering van drinkwater, afvoer en zuivering van gemeentelijk afvalwater, beheer van sport-infrastructuur en aankoopcentrale.

Zo wordt Waterunie het unieke aanspreekpunt voor integraal waterbeheer voor klanten, leveranciers en andere externe partners. Voor het beheer van sportinfrastructuur en de aankoopcentrale wordt op termijn gedacht aan een verdere ontwikkeling van de activiteiten onder een aparte merknaam.

Het is de bedoeling dat alle werknemers van De Watergroep en Farys overgaan naar Waterunie, met behoud van hun huidige rechten en verplichtingen. Beide bedrijven blijven in eerste instantie bestaan als asset-vennootschappen en behouden hun bestaande infrastructuur.

Waarom een integratie?

Christophe Peeters, voorzitter van Farys: ‘Na ruim 1 jaar Waterunie kunnen we reeds mooie resultaten voorleggen: de opstart van een nieuw gezamenlijk platform voor de monitoring van onze productie, transport- en opslaginfrastructuur, proefprojecten rond de ondergrondse opslag van drinkwater, de afstemming rond infrastructuurwerken, … Door al onze activiteiten onder te brengen in een gemeenschappelijke werkmaatschappij kunnen we in de toekomst opereren als één waterbedrijf en zo een duurzaam en kwaliteitsvol integraal waterbeleid op lange termijn uitbouwen en de uitdagingen van de klimaatwijzigingen aangaan.’

Brecht Vermeulen, voorzitter van De Watergroep: ‘Waterunie werd opgericht vanuit de complementaire troeven van onze beide bedrijven: de grote en gediversifieerde productiecapaciteit van De Watergroep en de unieke transportcapaciteit van Farys. Bovendien zijn onze verzorgingsgebieden over heel Vlaanderen met elkaar verweven. Een verdere integratie ligt dan ook voor de hand. Met de nieuwe Waterunie willen we op een duurzame manier vorm geven aan de watervoorziening van de toekomst. Door de uitdagingen samen aan te gaan, kunnen we onze synergie- en schaalvoordelen ten volle benutten en zo efficiënter en slimmer investeren ten bate van onze klanten en vennoten.’

Vervolgstappen

Beide raden van bestuur gaven aan hun management het mandaat om tegen september 2023 een structuurmemorandum op te maken dat de uitbouw van het eengemaakte integrale waterbedrijf Waterunie concreet vorm geeft. Het verdere traject wordt uitgewerkt met respect voor het sociaal overleg. Dit najaar volgt een informatie- en consultatieronde voor medewerkers, deelnemers en vennoten en andere stakeholders.

In december 2023 worden de principes voor de oprichting van de operator Waterunie voorgelegd aan de algemene vergaderingen van beide bedrijven.

verzorgingsgebied water Vlaanderen