18-11-2020

Blue DealHet initiatief ‘Blue deal’ bundelt meer dan 70 concrete acties die Vlaanderen moet klaarmaken voor de droogte van morgen. De regering trekt hiervoor 75 miljoen euro uit.
 

2021-2030

De maatregelen maken deel uit van het Vlaamse Klimaatadaptatieplan 2021-2030. De prioritaire werkpunten zijn enerzijds ingrijpen op oorzaken (bv. minder onttrekken en meer infiltreren). Anderzijds wil de regering de effecten van waterschaarste beperken (bv. door te investeren in leveringszekerheid). 
 

Blue Deal zet in op 6 sporen:

 • openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
 • circulair watergebruik als regel
 • landbouw en natuur als deel van de oplossing
 • particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden
 • verhogen van de bevoorradingszekerheid
 • samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken. 
   

Wat betekent dit voor de drinkwaterbedrijven?

We vatten de belangrijkste beslissingen samen:

 • Minder waterverspilling
  • Om de inspanningen tegen lekverliezen te verhogen, zal een versneld innovatie- en realisatietraject opgezet worden onder leiding van de VMM, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en Vlakwa. Tegen eind 2025 moet de Infrastructure Leakage Indicator (ILI) voor Vlaanderen onder de 0,5 zitten.
  • De waterscan is een instrument waardoor we allen winnen: er wordt minder water verbruikt en verspild, en tegelijk dalen de kosten voor de klanten en/of bedrijven. We bekijken dus hoe we het aantal waterscans of initiatieven die hetzelfde effect beogen, kunnen verhogen. 
 • Meer hergebruik
  • Om de rentabiliteit van waterhergebruikprojecten te verhogen, zorgen we ervoor dat een eventueel overschot aan drinkwater in bedrijven geleverd kan worden aan het net via balanceringscontracten. De drinkwaterbedrijven werken een programma uit voor gerichte investeringen samen met de bedrijven in kwestie. Hierbij wordt ineens ook het potentieel onderzocht voor integratie van hemelwaterhergebruik.
  • Er worden tariefstructuren uitgewerkt die gebruikers stimuleren om te investeren in hergebruik.
 • Betere samenwerking tussen de waterbedrijven
  • Er wordt, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven, een Vlaamse regie voor drinkwatervoorziening gecreëerd. Op die manier zetten we bij drinkwaterwinning maximaal in op bronnen die overvloedig aanwezig zijn op een bepaald moment (bv. oppervlaktewater, hemelwater, natte periodes…) waardoor we het grondwater als strategische voorraad kunnen sparen voor droge periodes.
  • De mogelijkheden voor het invoeren van “balancering” van buffercapaciteit worden onderzocht, om zo te proberen piekverbruiken te laten dalen.
  • De diverse investeringsprogramma’s worden op elkaar afgestemd, zodat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden om de bevoorradingszekerheid in gans Vlaanderen te verbeteren.
  • Ook met de riooloperatoren en Aquafin zullen we meer samenwerken om de opportuniteiten in kaart te brengen en projecten te realiseren.
  • Er komt een gemeenschappelijk innovatieprogramma in samenwerking en overleg met de drinkwaterbedrijven, Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerders, VMM, Vlakwa, Watercircle.be, Vlario… waarbij ingezet wordt op het beperken van lekverliezen, waterbesparing, circulair water… 
  • Niet alleen tussen de Vlaamse (drink)waterbedrijven zal meer worden samengewerkt. Ook met Wallonië, Nederland en Frankrijk worden afspraken gemaakt over de waterverdeling van onze rivieren.
  • In samenwerking tussen de diverse publieke en private actoren wordt geïnvesteerd in kennisverspreiding, opleiding en sensibilisering, zowel naar het brede publiek als naar specifieke doelgroepen (bv. opleiding van de deskundigen die moeten instaan voor het kwaliteitsvol uitvoeren van waterscans en - audits, hemelwaterplannen..). 
    

High level Taskforce Droogte

Een high level Taskforce, onder leiding van minister van Omgeving Zuhal Demir, waakt mee over de uitvoering van Blue Deal. Patrick Willems, professor waterbeheer KU Leuven en Marijke Huysmans, professor grondwaterhydrologie VUB, de provinciegouverneurs, de VVSG en de bevoegde ministers voor Economie en Landbouw, Mobiliteit en Openbare Werken en Binnenlands Bestuur maken deel uit van deze werkgroep. Zij worden ondersteund door de voorzitter van de Droogtecommissie, AquaFlanders, De Vlaamse Waterweg en Aquafin.
 

Meer informatie