07-06-2019

De Watergroep behaalde in 2018 mooie resultaten. Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van 28 miljoen euro. ‘Het aantal aftakkingen is gestegen met 7%, een toename die vooral toe te schrijven is aan de overname van elf gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel,’ aldus Mieke Van Hootegem, voorzitter van de raad van bestuur. De Watergroep blijft ook inzetten op een duurzame watervoorziening om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering. ‘Als openbaar nutsbedrijf is het onze taak een voortrekkersrol te spelen op dat vlak’, stelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. Enkel op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst onze klanten van kwaliteitsvol drinkwater kunnen voorzien.’ 

Ons activiteitenverslag lees je na op jaarverslag2018.dewatergroep.be

Financiële resultaten

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van 1.670 miljoen euro en de resultatenrekening met  een winst van 28 miljoen euro. Er hebben zich een aantal belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen van De Watergroep:

 • 11 gemeenten stapten over naar De Watergroep:
  • Op 1 januari 2018 kreeg De Watergroep er 64.500 aftakkingen en 193.000 nieuwe klanten bij.
  • 11 gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel stapten uit I.W.V.B./Vivaqua en kozen voor De Watergroep als hun nieuwe drinkwaterleverancier.
  • Dit was meteen de grootste overname uit de geschiedenis van De Watergroep. Om deze nieuwe klanten een prima service te bieden, maakten ook 58 Vivaqua-medewerkers de overstap naar De Watergroep.
 • De droogteproblematiek
  De tweede droge zomer op rij bevestigt dat de klimaatverandering een grote druk zet op de vraag en het aanbod van ons drinkwater. De drinkwaterbedrijven ontwikkelden daarom op sectorniveau een actieplan dat steunt op 5 pijlers en dat de levering van kwaliteitsvol drinkwater moet garanderen, ook in moeilijke periodes: werken op bronnen, samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, infrastructuur aanpassen, innovatie voor de toekomst en niets verloren laten gaan. De Watergroep heeft hier aan gewerkt via proefprojecten rond het aanboren van nieuwe bronnen, via het automatiseren van haar peilputtennet, het terugdringen van Niet in Rekening gebracht Water onder meer via de toekomstige inzet van digitale meters …
 • Met het project Meander werkt De Watergroep aan een wendbare organisatie:
  Om nog efficiënter te kunnen werken en sneller in te spelen op nieuwe evoluties, vormt De Watergroep zich om van een provinciaal aangestuurde naar een procesgerichte organisatie. Een van de grote drijfveren daarbij is een gestroomlijnde manier van werken over de regio’s heen. Daardoor komt er organisatorisch ruimte vrij om in te zetten op nieuwe technologieën met als einddoel een betere service voor de klanten.
   

Aantal klanten stijgt, gefactureerd verbruik per aftakking daalt

Infografiek drinkwater

Het aantal aftakkingen is in 2018 met 94.697 gestegen tot een totaal van 1.436.057. Dit is een toename met 7% ten opzichte van 2017. Het aantal klanten is met 6,7% gestegen tot 3.231.640. Samen stonden zij vorig jaar voor een gefactureerd verbruik van bijna 137 miljoen m³ water, een stijging van 4,4% in vergelijking met 2017. Die toename is vooral te verklaren door de overname van 11 gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het gemiddelde gefactureerde huishoudelijke verbruik per aftakking blijft licht dalen: in 2018 ging het om ruim 69 m³ per aftakking.

In 2018 produceerde De Watergroep 130 miljoen m³ drinkwater. Dat is een daling met 0,25% in vergelijking met 2017. In totaal beschikte De Watergroep vorig jaar over 180 miljoen m³ drinkwater voor haar klanten, wat een stijging betekent van 7,8%. 1,6 miljoen m³ daarvan ging naar grijswaterprojecten in West-Vlaanderen. Daarnaast produceerde de business unit Industrie en Services van De Watergroep 6,5 miljoen m³ ‘ander water’: proceswater dat op maat werd geproduceerd op de site van industriële klanten.
 

Inzetten op digitalisering

In het voorjaar van 2018 lanceerde De Watergroep een nieuwe website met een digitale klantenzone. De Watergroep is hiermee het eerste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen waar klanten hun verhuizing – en nog veel meer – volledig online kunnen regelen. Sinds de opstart mag de nieuwe klantenzone elke dag gemiddeld 4.000 bezoekers verwelkomen, zowat 200.000 klanten hebben zich geregistreerd.
 

Zachter water voor alle klanten

wpc

De Watergroep wil op termijn zacht water leveren aan al haar klanten. Hard drinkwater is gezond, maar de kalk in het water zorgt voor afzetting op kranen en in huishoudelijke apparaten. Daarom investeert De Watergroep in een extra onthardingsstap bij de bouw of renovatie van waterbehandelingsinstallaties. Zo werd in 2018 het gloednieuwe waterproductiecentrum Vlakenhof in Maaseik in dienst genomen. Ook in Bilzen, Tongeren, Nieuwerkerken, Kortessem en Borgloon staan waterproductiecentra met ontharding op de planning. In het Oost-Vlaamse Eeklo (foto) werd in april 2019 een nieuw waterproductiecentrum inclusief ontharding in dienst genomen, later dit jaar volgt het waterproductiecentrum van Waarmaarde (West-Vlaanderen).
 

Renovatie waterproductiecentra De Blankaart en Kluizen

De bestaande infrastructuur van De Watergroep wordt waar nodig gerenoveerd en uitgebreid. De 2 grootste en oudste waterproductiecentra op basis van oppervlaktewater – De Blankaart (Diksmuide) en Kluizen (Evergem) – dateren van de jaren 70 en zijn daardoor aan renovatie toe. De Blankaart wordt tegen 2025 volledig vernieuwd, met een prijskaartje van ruim 50 miljoen euro. Ook in Kluizen zal De Watergroep binnen enkele jaren de oorspronkelijke behandeling volledig vernieuwen. In 2018 werden alvast de inname-installaties vernieuwd en zijn herstellingen uitgevoerd aan één van de spaarbekkens. Deze werken waren samen goed voor een budget van ruim 5 miljoen euro.
 

Volume industriewater stijgt boven de 8 miljoen m³

Infografiek industriewater

Heel wat bedrijven doen een beroep op De Watergroep om hun waterverbruik onder de loep te nemen. Om de natuurlijke watervoorraden te sparen, gaat de business unit Industrie en Services van De Watergroep op de site van de klant op zoek naar alternatieve bronnen voor proceswater. ‘In 2018 is de jaarlijkse productie van water op maat dan ook gestegen van 7 naar 8,1 miljoen m³’, vertelt directeur-generaal Hans Goossens. ‘Die groei heeft te maken met nieuwe installaties die volledig operationeel zijn geworden, zoals die van Agristo in Wielsbeke. Bij Euro Pool System in Zellik bouwen we een installatie voor afvalwaterzuivering en -hergebruik.’
 

Riopact focust op hemelwaterplannen en slim assetmanagement

HemelwaterplanRiopact, de business unit die De Watergroep samen met Aquafin heeft opgezet, ondersteunt gemeenten om tegen 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Op 1 januari 2018 traden de nieuwe drinkwatervennoten Wezembeek-Oppem en Kraainem meteen ook toe als Riopact-vennoot, waarmee zij hun afvalwaterbeheer volledig overdragen aan Riopact. Daarnaast zette Riopact sterk in op hemelwaterplannen, want die vormen een belangrijk werkinstrument om wateroverlast te vermijden en kostbaar hemelwater niet in rivieren of riolen te laten verdwijnen. Op basis van een slim assetmanagement wordt het rioleringsstelsel gericht gecontroleerd via camera-inspecties.

 

Ontdek ons jaar: jaarverslag2018.dewatergroep.be