17-12-2020

De Watergroep werkt mee aan B-WaterSmart en LIFE FRESHMAN, projecten van de Europese Unie voor een slim watersysteem. Binnen de proeftuin Vlaanderen werken we samen met verschillende partners aan slimme wateroplossingen op regionaal niveau.
 

Belangrijke uitdaging

België staat op de 23ste plaats in de ‘National Water Stress Ranking’ (WRI 2019), wat betekent dat we slechts een beperkte zoetwatervoorraad per inwoner ter beschikking hebben. Er is een grote vraag naar drinkwater in ons land door een hoge bevolkingsdichtheid. Door droogte, klimaatverandering en verharding krijgen we te maken met waterschaarste. De uitdaging om aan de vraag naar (drink)water te voldoen, wordt zo alleen maar groter. Daarom is er een doordacht en intensief grond- en oppervlaktewaterbeheer nodig. Zorgen voor een robuust watersysteem is een blijvende uitdaging, nu en in de toekomst.
 

Speciale aandachtspunten

We ontwikkelen regionale concepten door waterstromen te koppelen en gaan op zoek naar alternatieve bronnen. Het regionaal watersysteem zal daarom meer circulair zijn met meer interacties tussen verschillende zones (bv. stad en landbouw). Zo komen we tot een robuuster watersysteem, met minder druk op onze bestaande waterbronnen en met aandacht voor milieu en veiligheid.
 

B-WaterSmart

De Watergroep wil een robuuste drinkwaterproductie uitbouwen. Door de huidige productie-infrastructuur te optimaliseren, kunnen we meer water innemen en kan er ook in waterschaarse periodes water aangevoerd worden voor drinkwaterproductie. Zo kunnen we meer produceren en behouden we de uitstekende kwaliteit van ons drinkwater (Figuur 1).

Figuur 1

Binnen B-WaterSmart onderzoeken we alternatieve waterbronnen voor onze drinkwaterproductie. Het RWZI-effluent is een continue aanvoer van zoet water. Samen met Aquafin en KWR onderzoeken we welke zuiveringsstappen nodig zijn voor dit effluent (Figuur 2). In dit project produceren we geen drinkwater uit effluent, maar dit onderzoek kan wel belangrijke inzichten bieden over de inzetbaarheid van effluent als drinkwaterbron. Dit project krijgt steun van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (projectovereenkomst nummer 869171).

Figuur 2

LIFE FRESHMAN

LIFE

Duinen en kreekruggen (hoger gelegen zones in een voormalig wadgebied) zijn een natuurlijk reservoir van zoet water. Onderzoekers in Veurne en Scheveningen bekijken of ze hier drinkwater van kunnen maken. Life Freshman is een Belgisch-Nederlands project met De Watergroep en IWVA als Vlaamse partners. Aan de Vlaamse kant testen we een pilootinstallatie waar we oppervlaktewater infiltreren in de zandige ondergrond van een kreekrug, om het daarna terug op te pompen. Deze techniek van het kunstmatig voeden van watervoerende lagen heet ‘Managed Aquifer Recharge’ (MAR). Het zand waaruit de kreekrug is opgebouwd dient daarbij als een natuurlijke filter. Het water ondergaat een ‘soil aquifer treatment’, een ondergrondse behandeling. Dit verbetert de kwaliteit van het opgepompte water. 

Het doel van dit project is inzicht krijgen in de hydraulische werking van het systeem en in de kwaliteitsveranderingen van het geïnfiltreerde water. Op deze manier doen we kennis op om een MAR-systeem op grotere schaal uit te rollen en om ook andere waterbronnen als infiltratiewater te gebruiken. 

3D doorsnede MAR

Het LIFE FRESHMAN-project is gefinancierd door het LIFE-programma van de Europese Unie.