We willen de link leggen tussen aardobservatie via satellietbeelden en allerlei omgevingsdata (bijvoorbeeld drones, KMI-data, sensordata, waterkwaliteitsdata) ter ondersteuning van de operatie in ons waterproductiecentrum De Blankaart. Het hoofddoel hierbij is om de algenproblematiek in waterproductiecentrum De Blankaart te visualiseren en beter te begrijpen, met uitbreiding naar de algemene waterkwaliteit. Het algenprobleem is een complex probleem en wordt veroorzaakt door allerlei omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld temperatuur en zonlicht, maar ook landbouwactiviteit en industriële activiteit ...

Dit project kan ons ook op vele vlakken nieuwe inzichten verschaffen in de complexe samenhang tussen bekende en onbekende factoren. Meer informatie lees je op de website van CALLISTO

 

 

Wat is de rol van De Watergroep binnen dit project?

De Watergroep reikt haar kennis aan rond de huidige praktijken om algenbloei op te volgen en de waterkwaliteit te vrijwaren. Op deze manier willen we de partners informeren om de problematiek en de noden vanuit De Watergroep, specifiek voor waterproductiecentrum De Blankaart, beter te verstaan. 

Het CALLISTO-consortium zal deze noden vertalen in virtuele oplossingen door middel van datafusie en machine learning. De piloten die hieruit ontstaan zullen met behulp van onze feedback verder doorontwikkeld worden tot nuttige instrumenten in de operationele omgeving. 

Status na 1,5 jaar

  • We vergeleken de technische mogelijkheden met de gebruikerswensen om een roadmap op te stellen voor de ontwikkeling van het portaal.
  • We wensen samen te werken met andere Europese onderzoeksprojecten rond aardobservatie en waterkwaliteit om de technische expertise te verruimen.
  • De VMM neemt deel aan de evaluatie van het prototype. Dat wordt in het begin van het derde projectjaar voor de eerste keer getest op onze site bij De Blankaart.

De hyperspectraalcamera levert al mooie resultaten met een goede benadering van de gemeten chlorofyl-a concentraties op, alsook nieuwe inzichten in de dynamiek van algenbloei in het bekken

 

Status na 1,5 jaar

Het project loopt tot eind 2023 en wordt 100% gefinancierd door de Europese Unie. 14 buitenlandse partners zijn betrokken bij dit project. Vanuit België zullen we de bestaande samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen verder uitdiepen.