We willen de link leggen tussen aardobservatie via satellietbeelden en allerlei omgevingsdata (bijvoorbeeld drones, KMI-data, sensordata, waterkwaliteitsdata) ter ondersteuning van de operatie in ons waterproductiecentrum De Blankaart. Het hoofddoel hierbij is om de algenproblematiek in waterproductiecentrum De Blankaart te visualiseren en beter te begrijpen, met uitbreiding naar de algemene waterkwaliteit. Het algenprobleem is een complex probleem en wordt veroorzaakt door allerlei omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld temperatuur en zonlicht, maar ook landbouwactiviteit en industriële activiteit ...

Dit project kan ons ook op vele vlakken nieuwe inzichten verschaffen in de complexe samenhang tussen bekende en onbekende factoren. Meer informatie lees je op de website van CALLISTO.
 

Wat is de rol van De Watergroep binnen dit project?

De Watergroep reikt haar kennis aan rond de huidige praktijken om algenbloei op te volgen en de waterkwaliteit te vrijwaren. Op deze manier willen we de partners informeren om de problematiek en de noden vanuit De Watergroep, specifiek voor waterproductiecentrum De Blankaart, beter te verstaan. 

Het CALLISTO-consortium zal deze noden vertalen in virtuele oplossingen door middel van datafusie en machine learning. De piloten die hieruit ontstaan zullen met behulp van onze feedback verder doorontwikkeld worden tot nuttige instrumenten in de operationele omgeving. 
 

Status na 2,5 jaar

  • De hyperspectraalcamera in De Blankaart levert mooie resultaten op met een goede benadering van de gemeten chlorofyl-a concentraties, alsook nieuwe inzichten in de dynamiek van algenbloei in het bekken.
  • Er werd een portaal ontwikkeld waar resultaten van de verwerkte satellietbeelden kunnen bekeken worden, samen met tijdreeksen van meetwaarden.
  • Er werd een applicatie ontwikkeld die berichten uit sociale media filtert voor kernwoorden die gerelateerd zijn aan waterkwaliteit, in het Nederlands en met geolocatie.
  • De Vlaamse Milieumaatschappij was positief bij de evaluatie van het eerste prototype.
  • We wensen samen te werken met andere Europese onderzoeksprojecten rond aardobservatie en waterkwaliteit om de technische expertise te verruimen.
  • Meer informatie op de website van het project. 

Concreet: we willen de algenproblematiek virtueel kunnen opvolgen, ingrepen hierop kunnen traceren en dit staven met real-time data. De resultaten zijn veelbelovend. De uitwerking naar een hoger TRL niveau vindt echter niet plaats in dit onderzoeksproject.