Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met natte winters, langdurige droogte en intense regenbuien. Met alle gevolgen van dien voor lokale besturen en burgers, rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Zo neemt bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid van drinkwater af, en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast en zo op overstortwerking van rioleringen, wat dan weer nefast is voor oppervlaktewaterkwaliteit. Heel wat Vlamingen hebben een hemelwaterput, maar meestal ontbreekt inzicht in de eigen regenwatervoorraad en -verbruik.

Momenteel onderbenutten we de hemelwaterputten van particulieren en lokale besturen. Ze kunnen dienen als bouwsteen naar een meer klimaatrobuust beleid en een klimaatrobuuste watervoorziening. Binnen RegenPlus willen we met bestaande technologie aantonen hoe we hemelwaterputten doeltreffender kunnen inzetten om gemeenten weerbaarder te maken tegen extreme klimaatgebeurtenissen.

Burgers installeren peilmeter in eigen hemelwaterput

Op dit ogenblik werken we een communicatietraject uit voor de deelnemende lokale besturen en hun inwoners. We zoeken een 50-tal burgers om deel te nemen aan RegenPlus. Zij krijgen dan een Do-It-Yourself-kit met een peilmeter erin om in hun hemelwaterput te installeren. 

Vervolgens zal De Watergroep de vullingsgraad van de particuliere hemelwaterputten bemeten en ook peilen naar de bereidheid van de burger om in de toekomst het niveau te laten ‘sturen’. Deze informatie zal in de eerste plaats gebruikt worden om voorspellingsmodellen te kunnen opstellen met realtime gegevens. Die gegevens zorgen dan weer voor een betere inschatting van het piekwaterverbruik.

Aquafin zal samen met Sumaqua op een 5-tal grotere hemelwaterputten bij lokale besturen niet alleen de vullingsgraad meten, maar de hemelwaterputten ook effectief ‘slim’ sturen.

Voorspellingsmodel bouwen

Voor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom worden in samenwerking met Universiteit Gent een aantal weerstations met pluviometer geïnstalleerd.

Alle beschikbare data komen samen op een dataplatform inclusief dashboard met gebruiksvriendelijke visualisatie van data, rapportering en interactie. Verder zal Sumaqua op basis van de verzamelde data een voorspellingsmodel bouwen om het drinkwaterverbruik te extrapoleren in tijd en naar een grotere regio.