In West-Vlaanderen is er een relatief beperkt aanbod van zoet water voor drinkwaterproductie. De industrie gebruikt er een groot deel van het water. Zowel de landbouwindustrie als de kustgemeenten hebben er een seizoensgebonden verbruikspatroon. Dat wil zeggen dat het totale waterverbruik in de zomermaanden hoger ligt dan in andere provincies. Bovendien vallen de periodes van beperkte leveringszekerheid van de oppervlaktewaterwinningen ook in de zomer. De meest kritische periode voor de waterbeschikbaarheid in West-Vlaanderen doet zich onmiskenbaar voor in de zomer.

Nood aan een aanvullende waterbron

Met het oog op de toekomst zoeken we naar een aanvullende waterbron. De locatie van De Ganzepoot biedt allerlei mogelijkheden voor een verbeterde waterbeschikbaarheid. Door de aanwezigheid van zowel kanalen als de zee, kan tijdens het hele jaar op een duurzame manier ofwel zoet water (ter hoogte van het IJzer-waterspaarbekken) ofwel brak tot zout water (ter hoogt van de Ganzepoot) behandeld worden voor de productie van drinkwater.

Daarnaast kan een waterzuiveringsinstallatie aan De Ganzepoot aanleiding geven tot een versterking van de watervoorziening voor zowel De Watergroep, FARYS als Aquaduin, aangezien er in de nabije omgeving een veiligheidsleiding (in eigendom van het Vlaams Gewest) voorhanden is. Een efficiënte samenwerking tussen verschillende drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen zal in de toekomst een cruciale rol spelen om voldoende veerkracht te bieden voor de klimaatsveranderingen.

Piloottesten voor ontzouting van brak water en zeewater

We voeren sinds juli 2020 conductiviteitsmetingen uit aan De Ganzepoot. Deze metingen gaven duidelijk aan dat de technologie om moet kunnen met een sterk wisselende inkomende waterkwaliteit. De conductiviteit varieert aan de Havengeul gedurende één dag tussen enkele mS/cm en maxima tot 45 mS/cm, en dit tweemaal per dag. Deze uiteenlopende waarden zijn het gevolg van de getijdenwerking. De sluiswerking van het sluizencomplex aan De Ganzepoot heeft hier een verwaarloosbare invloed op.

In maart 2022 startte het pilootproject op. We testten 3 maanden een CC-RO-technologie (gesloten circuit omgekeerde osmose). Deze technologie ontzout zowel brak water als zeewater. Aquaduin, FARYS en De Watergroep begeleidden deze piloottesten.