In sommige gevallen kunnen we geen drinkwateraftakking aansluiten op ons centraal drinkwaternetwerk: door een te grote overbruggen afstand en omdat we de drinkwaterkwaliteit en waterdruk niet kunnen garanderen.

We geven jou graag advies over mogelijke alternatieve decentrale oplossingen.

 1. Het wetgevend kader
 2. Decentrale oplossingen
 3. In de praktijk
 4. Keuring waterinstallaties

 

1) Het wetgevend kader

Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie

Water voor persoonlijke hygiëne (zoals douchewater) valt onder de definitie ‘water bestemd voor menselijke consumptie’. Sinds 20 januari 2023 is er een nieuw besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie (publicatie: 8/03/2023).

 • Minimale kwaliteitseisen
 • Informatie rond melding
 • Risicobeheersing

Lees het volledige besluit via vito.be

 

3 types waterleveranciers

 1. Openbare waterleverancier (= Vlaamse drinkwaterbedrijven)

 2. Private waterleverancier. Dat is de titularis van een private waterwinning, die water bestemd voor menselijke consumptie produceert en/of levert binnen het kader van een commerciële of openbare activiteit, al dan niet via een privaat waterdistributienetwerk
  • Bijvoorbeeld: een Bed&Breakfast met douches op gezuiverd regenwater

 3. Eigen waterleverancier. Dat is de titularis van een private waterwinning die water bestemd voor menselijke consumptie produceert en levert buiten het kader van een commerciële of openbare activiteit, zonder daarbij gebruik te maken van een openbaar waterdistributienetwerk.
  • Bijvoorbeeld: een particulier met douche op gezuiverd regenwater
    

2) Decentrale oplossingen

De mogelijkheden tot alternatieve oplossingen hangen af van jouw specifieke situatie en enkele bepalende infrastructuren die aanwezig zouden moeten zijn. Een belangrijke factor is onder andere het aanwezig zijn van een lokale waterbron.
 

Lokale waterbron

We raden volgende alternatieven aan op basis van de toepassing: 

 • Drinken en/of bereiden van voeding
 • Persoonlijke hygiëne, wassen, afwas
  • Grondwaterwinning die voldoet aan de drinkwaterkwaliteit. Bekijk de lijst met erkende boorbedrijven via de website van VMM.
  • Zuivering van lokaal beschikbare waterbron (oppervlakte, grond- en/of regenwater …). Hiermee bedoelen we waterzuiveringsinstallaties die niet zijn aangesloten op het drinkwaternet, maar geleverd door commerciële leveranciers. De Watergroep is niet actief op deze markt, we verwijzen hiervoor naar leveranciers op de vrije markt.
 • Sproeien tuin, wassen auto …
  • Regenwater
  • Eventueel grondwater
 • Toilet
  • Regenwater en/of grondwater
  • Gezuiverd grijswater
    

Lokale drinkwaterzuivering

Als jouw lokaal beschikbare waterbron (bijvoorbeeld oppervlakte-, regen- en/of grondwater) nog niet voldoet aan de drinkwaterkwaliteit, kan je dit ter plekke opzuiveren tot de drinkwaternorm. Er zijn verschillende aanbieders op de markt die deze compacte zuiveringsinstallaties aanbieden.
 

Waarmee hou je rekening bij het kiezen van een decentrale drinkwaterzuivering?

 • De kosten verbonden aan een decentrale drinkwaterzuivering
  • Investeringskosten
  • Operationele kosten
   • De installatie verbruikt elektriciteit: de elektriciteitskosten, die afhankelijk zijn van het gekozen type behandelingsstappen, mogen niet onderschat worden.
   • Jaarlijks onderhoud: bij aankoop van de zuiveringsinstallatie kan je vragen naar een servicecontract zodat je verder ontzorgd wordt.
 • Voorzie voldoende kwaliteitsborging (minimaal jaarlijks) door het uitvoeren van een analyse op het geproduceerde water.
 • Voorzie voldoende plaats en de nodige aansluitingen van de lokale waterbron naar de binnenhuisinstallatie.
 • Storingen en onderbrekingen zijn mogelijk, dergelijke kleinschalige installaties zijn niet feilloos, voorzie daarom steeds flessenwater als reserve.
   

Wat moet je doen bij een nieuwe installatie?

 • Stap 1: melding
  Ten laatste 30 dagen voor de start van de werken (voor de aanleg) stuur je een melding naar [email protected].
 • Stap 2: risico-gebaseerde benadering op de levering, behandeling, opslag en distributie
  = hele systeem tot aan het verbruikspunt
 • Stap 3: monitoring
  Zodra de resultaten beschikbaar zijn, moeten de resultaten gecommuniceerd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die in afstemming met het Departement Zorg op hun beurt passend advies geven. 
   

3) In de praktijk

Praktijkvoorbeeld 1

Situatie: 

 • Particulier (huiseigenaar en watergebruiker)
 • Geen aansluiting via het drinkwaterbedrijf
 • Regenwater: drinkwatervoorziening, douchen, toiletspoeling, poetsen, wassen van kledij …
 • = eigen waterleverancier
   

STAP 1: melding, omvat minimaal:

Een algemene beschrijving van het beoogde watervoorzieningssysteem, met specificering van:

 • de beoogde toepassingen voor het te produceren water bestemd voor menselijke consumptie
 • het beoogde aantal gebruikers
 • het beoogde productievolume, uitgedrukt in m³/dag
 • de bron die wordt aangewend met de locatie van de onttrekkingspunten en in het geval van grondwater, de specificering van de diepte van de winningsput
 • de eventueel geplande behandeling
 • een eventuele aanwezigheid van andere watervoorzieningssystemen in het onroerend goed
   

STAP 2: risicogebaseerde benadering

Volgen van richtlijnen inzake risicobeheersing en risicobeheer van VMM.
 

STAP 3: monitoring

Eens de installatie klaar volgt een conformiteitsmonitoring door de waterleverancier conform de bepalingen van het BVR, bijlage II, deel B.1. De conformiteitsmonitoring heeft als doel om de kwaliteit van het water te bepalen op het punt waar aan de parameterwaarde moet worden voldaan.

Concreet betreft het de monitoring van volgende parameters:

 • Parameters groep A: E.Coli, intestinale enterokokken, colibacteriën, telling kolonies bij 22°C, kleur, troebelingsgraad, smaak, geur, pH, geleidbaarheid, ammonium, nitriet, lood en ijzer, eventueel nog uitgebreid met andere parameters.
 • Parameters groep B: (zie BVR bijlage 1.A – parameters en parameterwaardes), waar 4 deelgroepen van parameters terug te vinden zijn die moeten bemeten worden:
  • Deel A: Microbiologisch (2)
  • Deel B: Chemisch (36) onder andere de som van PFAS
  • Deel C: Indicatorparameters (22)
  • eventueel Deel D: aanvullende parameters (4)
 • Tenzij anders bepaald op basis van risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem moet minimaal volgende frequentie worden gevolgd:

  Parameters groep A: aantal monsternemingen per jaar 1 (opmerking: de frequentie voor monitoring kan verlaagd worden tot 0,20 als de monitoring van de parameters uit Groep A goede resultaten oplevert en als de verlaging kan worden aanvaard voor zowel de gebruikstoepassingen als de aangewende bron)
  Parameters groep B: aantal monsternemingen per jaar 1 keer om de 10 jaar na ingebruikname
         

  

Praktijkvoorbeeld 2

Situatie: 
 • gemeente
 • douches op regenwater
 • = private waterleverancier (openbare activiteit)
   

STAP 1: Melding, omvat minimaal: 

Een algemene beschrijving van het beoogde watervoorzieningssysteem, met specificering van:

 • de beoogde toepassingen voor het te produceren water bestemd voor menselijke consumptie
 • het beoogde aantal gebruikers
 • het beoogde productievolume, uitgedrukt in m³/dag
 • de bron die wordt aangewend met de locatie van de onttrekkingspunten en in het geval van grondwater, de specificering van de diepte van de winningsput
 • de eventueel geplande behandeling
 • een eventuele aanwezigheid van andere watervoorzieningssystemen in het onroerend goed
 • een risicobeoordeling en een voorstel van risicobeheer voor het beoogde watervoorzieningssysteem voor water bestemd voor menselijke consumptie, opgemaakt overeenkomstig artikel 7, §2
 • een voorstel van controleprogramma voor de monitoring die van toepassing is overeenkomstig artikel 13

STAP 2: Risicogebaseerde benadering

Volgen van richtlijnen inzake risicobeheersing en risicobeheer van VMM (uitgebreider onder andere risicobeoordeling en -beheer van de watervoorzieningssystemen).
 

ConformiteitsmonitoringSTAP 3: Monitoring

Veel uitgebreider: uitgebreidere conformiteitsmonitoring (zie foto rechts) + een operationele monitoring.

§3. De operationele monitoring heeft als doel op te volgen of zowel het onttrokken water dat gebruikt wordt voor de productie van water bestemd voor menselijke consumptie, het water na het zuiveringsproces als het water in het distributiesysteem van die aard is dat het water dat geleverd wordt aan de verbruiker, voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 4.

Art. 4. §1. Behoudens de afwijkingen die toegestaan zijn overeenkomstig afdeling 6, mag geen water bestemd voor menselijke consumptie geleverd worden dat niet gezond en schoon is of ziekte veroorzaakt.
§2. Overeenkomstig de minimumvereisten is water bestemd voor menselijke consumptie gezond en schoon, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° het bevat geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen in hoeveelheden of concentraties die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens; 2° het voldoet aan de minimumvereisten, vermeld in bijlage Ia, deel A, B en E, die bij dit besluit is gevoegd; 3° het wordt geproduceerd en gedistribueerd overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
§3. De maatregelen ter uitvoering van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en leiden er in geen geval, direct of indirect, toe dat de huidige kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie achteruitgaat, of dat de verontreiniging van water dat gebruikt wordt voor de productie van water bestemd voor menselijke consumptie, toeneemt.

Handleiding controle en rapporteringsverplichtingen private waterleverenciers

 

4) Keuring waterinstallaties

Er zijn 3 soorten keuringen

1. Binneninstallatie
Gebruik Toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is (drinken, eten bereiden, afwassen, douchen, handen wassen ...) 
Oorsprong water Openbaar waternetwerk
2. Niet-aangesloten binneninstallatie
Gebruik Toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is (drinken, eten bereiden, afwassen, douchen, handen wassen ...)
Oorsprong water  Eigen voorziening (vaak grondwater)
3. Installatie voor tweede circuitwater
Gebruik Toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is (toilet doorspoelen, kuisen, wasmachine ...)
Oorsprong water Eigen voorziening (vaak regen- of grondwater, gezuiverd afvalwater ...)
                             

  

Wanneer keuren? 

 • bij nieuwe installaties
 • bij belangrijke veranderingen aan de binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie of installatie voor tweedecircuitwater
   

Wat controleert een keurder?

 • De aansluiting is conform: er zijn geen risico's voor het openbaar waterdistributienetwerk
  • = water kan niet terugstromen naar het openbaar waternet)
  • Dit is niet van toepassing indien er geen drinkwateraftakking kan gerealiseerd worden.
 • Het gebruik is conform: je gebruikt water voor de juiste toepassingen en er is geen risico's voor de gezondheid/veiligheid gebruikers
  • = water niet kan terugstromen naar de al dan niet aangesloten binneninstallatie en tweedecircuitwater wordt veilig gebruikt (= niet om te drinken, koken, wassen, douchen ...)

Lees meer over onze keuringen >