Voor de wedstrijd verbonden aan het tevredenheidsonderzoek van De Watergroep geldt volgend wedstrijdreglement:

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.
 2. De deelname verloopt zoals aangegeven in het formulier: via het invullen van het formulier en het beantwoorden van de schiftingsvragen.
 3. De afsluitingsdatum wordt in het formulier zelf vermeld. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 4. Als deelnemer kan je enkel kans maken op de gemeentelijke waardebon van €25 als je woont in een gemeente die in het verzorgingsgebied van De Watergroep ligt.
 5. Indien uw gemeente geen eigen gemeentelijke waardebon heeft staat het De Watergroep vrij een gemeentelijke waardebon van een nabij gelegen gemeente aan te bieden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames houden we enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.
 7. De winnaars worden bepaald aan de hand van een schiftingsvraag.
 8. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 9. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 10. De wedstrijd staat open voor alle personen die binnen het verzorgingsgebied van De Watergroep wonen, met uitzondering van de personeelsleden van De Watergroep en van de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
 11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt De Watergroep zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van De Watergroep uit te sluiten.
 12. De persoonsgegevens die De Watergroep verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden niet aan derden doorgegeven.
 13. De Watergroep behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Watergroep kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege De Watergroep.
 14. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden.
 15. Over het wedstrijdreglement wordt geen communicatie gevoerd.

Maak kans op een gemeentelijke waardebon van €25

Geef je mening over onze website en maak kans op een leuke waardebon

Maak kans op een gemeentelijke waardebon van €25

close