Voor de wedstrijd verbonden aan het tevredenheidsonderzoek van De Watergroep geldt volgend wedstrijdreglement:

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.
 2. De deelname verloopt zoals aangegeven in het formulier: via het invullen van het formulier en het beantwoorden van de schiftingsvragen.
 3. De afsluitingsdatum wordt in het formulier zelf vermeld. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 4. Als deelnemer kan je enkel kans maken op de gemeentelijke geschenkbon van €50 als je officieel woont in een gemeente die in het verzorgingsgebied van De Watergroep ligt.
 5. Indien uw gemeente geen eigen gemeentelijke geschenkbon ter beschikking kan stellen staat het De Watergroep vrij een gemeentelijke geschenkbon van een nabij gelegen gemeente aan te bieden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames houden we enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.
 7. De winnaars worden bepaald aan de hand van een schiftingsvraag.
 8. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres.
 9. Er worden maximaal 5 gemeentelijke geschenkbonnen van €50 uitgedeeld.
 10. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 11. Personeelsleden van De Watergroep en van de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen.
 12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt De Watergroep zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van De Watergroep uit te sluiten.
 13. De persoonsgegevens die De Watergroep verzamelt vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden niet aan derden doorgegeven.
 14. De Watergroep behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. De Watergroep kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege De Watergroep.
 15. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden.
 16. Over het wedstrijdreglement wordt geen communicatie gevoerd.
 
Design

Neem deel aan onze nulmeting

Dit is een omschrijving

Neem deel aan onze nulmeting

close