Kortingen en vrijstellingen

In bepaalde gevallen kan u een vrijstelling krijgen op uw waterfactuur: om sociale redenen, omdat u een private zuiveringsinstallatie heeft of omdat u als nierpatiënt aan thuisdialyse doet. Het systeem van de sociale vrijstellingen is vanaf 1 januari 2016 veranderd door de nieuwe waterfactuur. De voorwaarden zijn dezelfde gebleven, maar de berekening is veranderd. Uw factuur wordt eerst op de gewone manier berekend, daarna krijgt u voor elk onderdeel een korting van 80%.

Voorwaarden voor een toekenning van een vrijstelling om sociale redenen

U kan enkel een vrijstelling bekomen uw domicilieadres en dit voor zover u als klant op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

  • U krijgt het leefloon of het levensminimum.
  • U krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen.
  • U krijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • U hebt een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Uw factuur wordt eerst op de gewone manier berekend. Daarna krijgt u voor elk onderdeel van de factuur een korting van 80%.

Voor de meeste klanten wordt deze compensatie automatisch verrekend via de waterfactuur.
In sommige gevallen kan dat niet en krijgt u achteraf een compensatie.

Via de aanverwante pagina's kan u enkele voorbeelden terugvinden van de geldige attesten. Deze attesten zijn de enige geldige manier om een vrijstelling te bekomen.

Vrijstelling voor private zuiveringsinstallatie

Klanten die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan de VLAREM normen voldoet en gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. U dient De Watergroep wel een attest te bezorgen dat werd ondertekend door de burgemeester. De vrijstelling geldt voor een periode van 5 jaar.

Vrijstelling voor nierpatiënten met thuisdialyse

Nierpatiënten met thuisdialyse kunnen beroep doen op een tegemoetkoming voor het extra waterverbruik. Extra informatie hierover kan aangevraagd worden via de afdeling facturatie op het nummer 02 238 94 92 of bezorg ons het ingevuld formulier.