Facturatie eigen waterwinners

Naast de drinkwatervoorziening, staan de Vlaamse drinkwaterbedrijven ook in voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater. Deze verplichting geldt ook voor klanten met een eigen waterwinning. Hiervoor rekent De Watergroep een gemeentelijke saneringsvergoeding aan.

Afvalwater zuiveren ook voor eigen waterwinners

Indien een klant voor zijn waterverbruik (deels) een beroep doet op een eigen waterwinning, dan wordt zijn water uiteindelijk ook als afvalwater geloosd via het stelsel gebruikt voor de sanering van het water. Hiervoor rekent De Watergroep in opdracht van de gemeente of de rioleringsintercommunale een kost door aan de klant. Via deze saneringsvergoeding draagt de klant zo zijn steentje bij aan de kosten van de inzameling en zuivering van dit afvalwater. Afhankelijk van de concrete situatie zijn er verschillende mogelijkheden.

U bent een particulier en verbruikt enkel water uit een eigen waterwinning

 • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rekent een bovengemeentelijke heffing aan op basis van een forfaitair waterverbruik per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • Het waterbedrijf rekent een gemeentelijke saneringsvergoeding aan. Dit is een forfaitair bedrag op basis van 30 m³ per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • De wettelijke basis vindt u terug in de Wet op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging (datum 26/3/1971), Art. 35 quater §1.2°.

U bent een particulier en heeft een drinkwateraansluiting én verbruik uit een eigen waterwinning

 • Op het verbruikte drinkwater worden een gemeentelijke en een bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend. Deze worden verrekend op de waterfactuur van het waterbedrijf.
 • VMM rekent voor het verbruik uit de eigen waterwinning een bovengemeentelijke heffing aan op basis van een forfaitair waterverbruik per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • Het waterbedrijf rekent voor het verbruik uit de eigen waterwinning ook een gemeentelijke saneringsvergoeding aan: een forfaitair bedrag op basis van 10 m³ per gedomicilieerde op 1 januari van het te factureren jaar.
 • De wettelijke basis vindt u terug in de Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (datum 26/3/1971), Art. 35 quater § 1.3°.

U bent een bedrijf (KMO, zelfstandige, ...) maar niet aangifteplichtig bij VMM

 • Er wordt een bovengemeentelijke heffing aangerekend op basis van een forfaitair waterverbruik van 500 m³ op jaarbasis.
 • Ook voor de gemeentelijke saneringsvergoeding stelt de watermaatschappij een factuur op, op basis van 500 m³ verbruik.

U bent een bedrijf met een eigen waterwinning en u bent aangifteplichtig bij de VMM

 • U betaalt een bovengemeentelijke heffing aan VMM, op basis van uw verbruik en vuilvrachteenheden. Dit verbruik wordt bepaald door het pompdebiet van de aangegeven pomp of door meetcontrole uitgevoerd door de VMM.
 • De klant betaalt een gemeentelijke saneringsvergoeding op basis van uw specifiek verbruik en de vuilvrachteenheden.

U bent een grootverbruiker uit de land- en tuinbouw die een verklaring op erewoord heeft ontvangen

Met de omzendbrief 'LNE/2010 van 26 maart 2010' verduidelijkt de Vlaamse Overheid de toepassing van de aanrekening van een vergoeding voor de gemeentelijke sanering van het bedrijfsafvalwater afkomstig uit een private waterwinning. Hierdoor wordt aan eigen waterwinners die geen bedrijfsafvalwater lozen in het stelsel van de openbare rioleringen en grachten, geen gemeentelijke vergoeding voor het bedrijfsafvalwater aangerekend.

Om de bepalingen van deze omzendbrief correct te kunnen toepassen, werd er aan de grootverbruikers uit de land-en tuinbouw gevraagd om een verklaring op erewoord in te vullen en terug te sturen naar hun bevoegd waterbedrijf.

In deze verklaring verstaan we onder het 'stelsel van openbare riolering': het geheel van openbare leidingen en grachten bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater zoals gedefinieerd in Vlarem II. Een aansluiting op een gracht die afvalwater opvangt en transporteert is dus ook een aansluiting op het stelsel van openbare riolering.

Kort samengevat komt de praktische uitwerking van deze omzendbrief hierop neer:

De grootverbruikers uit de land- en tuinbouw die een private waterwinning hebben, kunnen een verklaring op erewoord indienen.
Wanneer verklaard wordt dat er geen aansluiting is op een riool of een gracht voor de bedrijfsactiviteit, wordt er enkel nog een gemeentelijke vergoeding aangerekend voor het huishoudelijk verbruik.

 • Voor de zuivere eigen waterwinner (= klanten die enkel over een eigen waterwinning beschikken en geen drinkwatercontract hebben) wordt het huishoudelijk verbruik, opgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij, aangerekend aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage.
 • Voor de gemengde eigen waterwinner (= de klanten die zowel een eigen waterwinning als een aftakking op het drinkwaternet hebben) wordt op basis van de gegevens uit het heffingsdossier van de Vlaamse Milieumaatschappij, door de waterbedrijven de omrekening gemaakt en pro rata bepaald hoeveel kubieke lmeter drinkwater (m³) van de eigen waterwinning toegewezen wordt aan het huishoudelijk verbruik. Deze aanrekening gebeurt aan het tarief van de gemeentelijk saneringsbijdrage.

Wanneer verklaard wordt dat er wel een aansluiting is op riool of gracht voor de bedrijfsactiviteit, wordt het volledige verbruik aan het individuele tarief aangerekend (zie hieronder: 'Berekening vergoedingstarief afvoer').

Aanrekening van de vergoedingen aan de eigen waterwinners

Vanaf 2014:

Door een wijziging in de wetgeving is de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf kalenderjaar 2014 niet langer belast met de aanrekening van de bovengemeentelijke vergoeding, maar wel uw drinkwaterbedrijf. Daarom zult u vanaf verbruiksjaar 2014 de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsvergoeding samen terugvinden op één (voorlopige) aanrekening van uw waterbedrijf.

Praktisch betekent dit voor uw bedrijf:

 • Kalenderjaar 2014
  • Tweede kwartaal 2014: facturatie van de voorlopige aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding, voor het verbruiksjaar 2014.
 • Kalenderjaar 2015
  • Tweede kwartaal 2015: facturatie van de definitieve aanrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding, voor het verbruiksjaar 2012.
  • Vierde kwartaal 2015: facturatie van de voorlopige aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding, voor het verbruiksjaar 2015.
 • Kalenderjaar 2016
  • Tweede kwartaal 2016: facturatie van de definitieve aanrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding, voor het verbruiksjaar 2013.
  • Derde kwartaal 2016: facturatie definitieve aanrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding, voor het verbruiksjaar 2014.
  • Vierde kwartaal 2016: facturatie van voorlopige afrekening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsvergoeding, voor het verbruiksjaar 2016.

Berekening vergoedingstarief afvoer

 1. U bent een heffingsplichtige grootverbruiker met landbouwactiviteit

  Berekening individueel tarief gemeentelijke vergoeding:
  VE = vuilvrachteenheid
  # = aantal
  (#VE x prijs VE / opgenomen m³) x standaardprijs afvoer / standaardprijs zuivering
  De parameters van de gebruikte heffingsgegevens vindt u op de 1ste pagina van de factuur.
  In het individueel tarief wordt rekening gehouden een verlaagde lozing op de riool.

  Factuurbedrag: opgenomen volume x berekend individueel tarief

  Stel: een bedrijf heeft volgende gegevens in het VMM-dossier heffingsjaar 2012:
  Aantal vuilvrachteenheden is 3,65 (#VE).
  De prijs per VE is 41,33 euro (prijs VE).
  De standaardprijs afvoer is 1,2555 euro (prijs afvoer).
  De standaardprijs zuivering is 0,8968 (prijs zuivering).
  Verbruik is 5.704 (m³). In dit geval bedraagt het individueel tarief vergoeding afvoer: (3,65 x 41,3300 / 5.704) * 1,2555 / 0,8968 = 0,0370 euro/m³.
 1. U bent een heffingsplichtige grootverbruiker zonder landbouwactiviteit

  In dit geval zijn er 2 systemen, afhankelijk van de gemeente:

  Systeem 1:

  Factuurbedrag: opgenomen volume water via de eigen waterwinning x standaardtarief van de gemeente

  Indien het geloosd volume in de riool afwijkt van het opgenomen volume wordt enkel het geloosd volume aangerekend.

  Systeem 2:

  Berekening individueel tarief zoals bij grootverbruiker heffingsplichtige met landbouwactiviteit (zie punt 1 hierboven).
  In sommige gemeenten wordt het berekende individuele tarief indien het groter is dan het standaardtarief afgetopt op het standaardtarief van de gemeente.

  Download hier de overzichtslijst met het gekozen systeem per gemeente voor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013201420152016 en 2017.

Stopzetting of indienststelling van een eigen waterwinning

Elke ingebruikname of stopzetting van een eigen waterwinning, dient u schriftelijk te melden aan de VMM (Dienst Heffingen, A. Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem), binnen de 2 maanden na ingebruikname of buitendienststelling. U kan de Dienst Heffingen van de VMM bereiken op het nummer 0800 97 113, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kan het meldingsformulier hier rechtstreeks downloaden in pdf of word.

Bij stopzetting van uw eigen waterwinning dient u hiervoor uiteraard geen gemeentelijke saneringsvergoeding meer te betalen. Daarom is het belangrijk dat u elke stopzetting meldt, zowel aan de VMM als aan De Watergroep. Dit laat ons toe de nodige stappen te ondernemen voor een correcte verrekening van uw gemeentelijke saneringsvergoeding.

BTW

Op de vergoeding eigen waterwinners is een BTW-percentage van 21% van toepassing. Dit om dat het eigen water geen deel uitmaakt van de integrale watercyclus van een drinkwaterbedrijf en dit dus niet onder het gewone BTW-regime van 6% kan vallen.