OperAqua is een samenwerkingsovereenkomst tussen De Watergroep, VITO en KWR en werd opgestart in 2013. De oprichting van een centrum voor Vlaams technologisch onderzoek voor water moet leiden tot een verbetering van de operationele bedrijfsvoering. Via deze samenwerking neemt De Watergroep ook deel aan een aantal themagroepen van het bedrijfstakonderzoek voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

OperAqua werkt rond:

  • de modellering van het IJzerbekken,
  • Aquifer Storage & Recovery (ASR) in Vlaanderen (ondergrondse opslag van water),
  • valorisatie ijzerslib,
  • arseen in grondwater.

 

Modellering IJzerbekken

Onderzoeksprogramma OperAqua LaboDoor VITO  werd een hydraulisch model opgesteld voor een gedeelte van het IJzerbekken om de waterbeschikbaarheid voor waterproductiecentrum (WPC) De Blankaart in kaart te brengen. Excel-tools helpen om op een handige manier scenario’s te kunnen doorrekenen, waarmee we 3 specifieke scenario’s onderzoeken:

  • de invloed van het verlagen van de innamecapaciteit (het aantal pompen dat tegelijkertijd gebruikt wordt voor de inname van ruw water) op de drinkwaterproductie,
  • de invloed van het verhogen van het spaarbekken met 1 meter,
  • het cumulatief effect van het scenario waarbij enkel water van voldoende kwaliteit wordt ingenomen en het klimaatscenario (in de zomer 30% minder water beschikbaar en in de winter 30% meer water beschikbaar dan in het huidige klimaat).

 

Aquifer Storage & Recovery

Aquifer Storage & Recovery houdt in dat in de winter overtollig water wordt gestockeerd in de ondergrond. In de zomer, wanneer er meer vraag is naar water en het aanbod kleiner, wordt dit geborgen water opnieuw opgepompt.

VITO voerde verder onderzoek uit naar de mogelijkheid voor een ASR systeem in de Formatie van Brussel bij Meerbeek. Door VITO werd een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de mineralogische samenstelling van de Fm van Brussel, werd de efficiëntie van een ASR meer in detail bekeken en werd een inschatting gemaakt van de te verwachten hydrochemische reacties.

De resultaten tonen aan dat Aquifer Storage & Recovery mogelijk is. Er moet echter goed nagedacht worden over de locatie van putten (1 put versus een doublet) en een pilootproef is nodig om de hydrochemische reacties in-situ te kwantificeren.

 

Valorisatie ijzerslib

VITO heeft, in opdracht van De Watergroep, onderzoek gedaan naar de verwijdering van fosfaten uit oppervlaktewater met behulp van reststromen afkomstig van de eigen drinkwaterproductiecentra. De fosfaatproblematiek, en de negatieve gevolgen ervan in de vorm van algenbloei, is aanwezig in nagenoeg alle oppervlaktewaterwinningsgebieden in Oost- en West-Vlaanderen. Het doel is om de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater te verminderen voordat het in de spaarbekkens terecht komt.

 

Arseen in grondwater

VITO voerde een speciatie van arseen in het grondwater in Lommel en Neerpelt uit. Arseen kan in verschillende vormen voorkomen en VITO onderzocht welke vorm aanwezig is in het grondwater, en of de vorm wijzigt doorheen de behandeling. De resultaten stellen ons in staat om het productieproces te optimaliseren zodat alle arseen uit het ruwe grondwater kan worden verwijderd.

 

Kennisdeling

Onderzoeksprogramma OperAqua Symposium in 2015Regelmatig vindt er een OperAqua-symposium plaats. Presentaties van onderzoeksresultaten, afgewisseld met publieksdiscussie geven dan een breed beeld van recente ontwikkelingen rond: de gevolgen van klimaatverandering op de waterbeschikbaarheid, uitdagingen bij het meten en behandelen van nieuwe componenten in water en het geschikt maken van reststromen voor nieuwe praktijktoepassingen.