Onderstaande vragen horen bij het wateronderzoek door burgers. Meer over dit project.
 
De waterkwaliteit zal enigszins veranderen: het calciumgehalte verlaagt terwijl natrium en sulfaten licht toenemen. Hierdoor kan de smaak wat wijzigen.
Het water wordt op 170 m diep naar boven gehaald.
De uitvoering van de binnenhuisinstallatie kan zeer divers zijn. Oude huizen zijn wellicht gebouwd met andere materialen dan nieuwbouw. Het effect op de gemeten totale hardheid wordt klein ingeschat omdat het water steeds ‘in evenwicht’ (dit wil zeggen: noch kalkafzettend noch kalkoplossend) verdeeld wordt.
Op 18 november 2019 verlaten we het oude waterbehandelingsgebouw en startten we het nieuwe productiestation op. Zoiets gebeurt stap voor stap. Gedurende een tweetal dagen werd er water van het waterproductiecentrum De Gavers richting Waarmaarde gedistribueerd. De omschakeling verliep vlot, waardoor het nieuwe productiestation opnieuw water vanuit het waterproductiecentrum Waarmaarde in het distributienet pompt. De wateronthardingsinstallatie nemen we begin 2020 in dienst. Op dat moment zal de waterhardheid verlaagd worden en zal zacht water verpompt worden in het leidingnet gevuld met hard water. Het zachte water zal het harde water min of meer verdringen, met een kleine zone waar het water wél gemengd zal zijn. De klanten die gevoed worden vanuit een reservoir of watertoren zullen mengwater krijgen totdat het reservoir volledig ververst is.

Het nieuwe waterproductiecentrum is zo gebouwd dat we ook bij hoog waterverbruik eenzelfde hardheidsverlaging kunnen handhaven. In principe zal de waterhardheid hierdoor niet schommelen.

Het grondwater dat behandeld wordt in Waarmaarde is afkomstig van 5 diepe grondwaterwinningen en 3 ondiepe grondwaterwinningen. Elke winning heeft een specifieke samenstelling voor zowel calcium als magnesium. Op basis van de putcombinatie kan hierdoor de globale watersamenstelling wél licht variëren, aangezien de totale waterhardheid ook bepaald is door het magnesiumgehalte dat niet wijzigt tijdens de waterbehandeling.

Neen, hard water is niet ongezonder dan zacht water. De huidige wetgeving, gebaseerd op richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, bevat voor de totale hardheid (= calcium + magnesium):

  • een ondergrens = van 15°fH
  • een bovengrens = van 67,5°fH).

Wanneer de totale hardheid van het drinkwater zich binnen deze grenswaarden bevindt, is het gezond om te drinken.

De huidige wetgeving laat niet toe dat drinkwaterbedrijven de hardheid verlagen lager dan 15°fH. Deze wetgeving is gebaseerd op richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die erover waken dat het gebruik van drinkwater zowel op korte als lange termijn geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.
Ja, bij hoge waterafnamepieken gebruiken we het water in dit reservoir.
Vissen zijn in het algemeen zeer gevoelig aan waterkwaliteit én aan schommelingen binnen de waterkwaliteit. Aangezien de veranderingen in waterkwaliteit binnen de drinkwaternormen vallen, zullen de (zoetwater-)vissen dit water wellicht verdragen. We raden wel aan om het water geleidelijk aan te verversen om schommelingen te beperken. Je kan dit ook navragen bij een speciaalzaak.

Het wateronthardingsprincipe dat De Watergroep toepast werkt specifiek op calcium (= wat aan de oorzaak ligt van kalkafzettingen). Onder gecontroleerde omstandigheden laat De Watergroep het aanwezige kalk in het water afzetten waardoor het calciumgehalte in het water zal dalen. Het magnesiumgehalte zal niet verlaagd worden omdat magnesium niet zo gemakkelijk neerslaat (of afzet).

Afhankelijk van het type thuisontharder kan het magnesiumgehalte wél variëren. Bijvoorbeeld het principe van ‘ionuitwisseling’, waarbij in een deelstroom van het drinkwater zowel calcium als magnesium volledig vervangen worden door natrium. De hardheid van deze deelstroom is dan ook 0°fH. Door het bijmengen met drinkwater zal een gewenste hardheid bekomen worden. Omdat dit proces niet selectief is voor calcium, zal ook het magnesiumgehalte, net als het calciumgehalte, verlaagd worden.

De hardheid van het geproduceerde drinkwater verandert weinig tijdens het transport. Toch wil De Watergroep graag burgers bij dit onderzoek betrekken om de beleving van de klant in kaart te brengen. Door burgers zelf de hardheid en de kalkafzettendheid te laten meten, gaan we na hoe eindgebruikers de specifieke waterkwaliteit ervaren.
Ja, op het einde van de waterbehandeling voegen we een zeer lage dosering van natriumhypochloriet (chloor) toe. Dit beschermt het water tegen mogelijke bacteriële verontreinigingen. Deze dosering blijft zo laag mogelijk. We voeren daarom ook testen uit in het distributienet.
Op het moment dat de wateronthardingsinstallatie volledig in dienst genomen is, en er dus zachter drinkwater geproduceerd wordt, zal De Watergroep alle inwoners die met zekerheid zachter water krijgen op de hoogte stellen.
Ja, de zuurtegraad (pH) van het water is één van de factoren die de kalkafzetting beïnvloedt. Het water wil naar een ‘evenwichts-pH’, een zuurtegraad waarbij het water in evenwicht is. Water met een te lage pH-waarde (= te zuur) zal aanleiding geven tot het oplossen van kalk en wordt ook vaak ‘agressief water genoemd’. Water met een te hoge pH-waarde (= te basisch) zal ertoe leiden dat kalk zal worden afgezet. De Watergroep zorgt ervoor dat het drinkwater dat verdeeld wordt in evenwicht is.